KHAM TMH - Cach kham Tai Mui Hong CACH KHAM TAI MUI HONG I...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Caùch khaùm Tai Muõi Hoïng CAÙCH KHAÙM TAI MUÕI HOÏNG I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy hoïc vieân phaûi: - Goïi ñuùng teân caùc duïng cuï khaùm tai muõi hoïng. - Nhìn thaáy ñöôïc 2 hoác muõi vôùi caùc moác giaûi phaåu cuûa noù. - Nhìn thaáy ñöôïc caùc caáu truùc quan troïng cuûa hoïng vaø voøm muõi hoïng. - Moâ taû ñöôïc maøng nhó vaø caùc moác giaûi phaãu . - Moâ taû ñöôïc hình aûnh cuûa thanh quaûn qua göông soi. - Bieát caùch xaùc ñònh vò trí caùc nhoùm haïch coå. II. PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN : (2 tieát) - Giôùi thieäu : 30 phuùt - Kyõ naêng : 60 phuùt III. NOÄI DUNG 1. Duïng cuï khaùm tai muõi hoïng Taäp laøm quen vaø nhaän daïng: - Ñeøn Clar - Ñeø löôõi thaúng, ñeø löôõi khuyûu - Banh muõi (nhieàu côõ) - Loa soi tai (nhieàu côõ) - Keïp khuyûu - Que goøn - OÁng huùt muõi - OÁng huùt tai - Maùy huùt - Göông soi muõi sau - Göông soi thanh quaûn - Boàn haït ñaäu - Thuoác teâ : Lidocain 2%, 5%, 10% - Thuoác co nieâm maïc : Rhinex, Naphtazolin, Otrivin - Ñeøn soi tai(Otoscope) 2. Khaùm muõi Caàn phaûi thöïc hieän qua 2 giai ñoaïn : - Khaùm muõi khi chöa ñaët thuoác co nieâm maïc. - Khaùm muõi sau khi ñaët thuoác co nieâm maïc. * Bieát nhöõng ñieåm moác giaûi phaãu quan troïng cuûa muõi: 1. Vaùch ngaên : laø vaùch phaân chia giöõa hai hoác muõi. 2. Khe muõi döôùi : khe ôû döôùi cuoán muõi döôùi. 3. Khe muõi giöõa : khe ôû döôùi cuoán muõi giöõa. 4. Khe muõi treân : khe ôû döôùi cuoán muõi treân. 5. Khe khöùu : khe ôû treân cuoán muõi treân. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Caùch khaùm Tai Muõi Hoïng 3. Khaùm tai: Tai ngoaøi: - Nhìn hình daïng vaønh tai vôùi caùc gôø suïn . - Keùo vaønh tai leân treân vaø ra sau ñeå quan saùt oáng tai ngoaøi vaø maøng nhó. Bieát ñöôïc caùc moác giaûi phaåu quan troïng cuûa maøng nhó:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Page1 / 7

KHAM TMH - Cach kham Tai Mui Hong CACH KHAM TAI MUI HONG I...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online