{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KHO THO THANH QUAN - KHÓ TH KH THANH QU N THANH TSBS TR N...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KHÓ TH KH THANH QU N THANH TSBS TR N TH BÍCH LIÊN TH Gi i ph u thanh qu n Gi Thanh qu n là nơi h p nh t c a ñư ng hô ng h p dư i C u t o: s n, cân cơ, niêm m c cân niêm -trên: ti p giáp h h ng ( xương ti ng xương móng) -dư i: khí qu n (s n nh n) kh Là lo i niêm m c hô h p bi u mô lát t ng, ng l ng l o, d phù n ng ph Gi i ph u thanh qu n Gi Sinh lý b nh thanh qu n Sinh nh Có ch c năng: hô h p, phát âm hô ph Khó th thanh qu n và viêm thanh qu n thanh là lo i b nh lý thư ng g p nh ng Là lo i b nh lý c p c u nh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Do viêm nhi m: Do viêm - VTQ do cúm VTQ - VTQ do s i VTQ - VTQ do b ch h u VTQ ch - VTQ do lao VTQ lao - VTQ rít VTQ Do d v t ñư ng th : có h i ch ng xâm nh p ñi n Do ng ng hình Do ch n thương và s o h p thanh qu n Do ch Do các kh i u: ñ c bi t papillome thanh qu n tr Do u: tr em em Do li t các cơ m thanh qu n : HC Gerhardt Do li thanh Do các t t b m sinh: m m s n thanh qu n Do Do các nguyên nhân khác: co th t thanh qu n do Do co th do u n ván Nguyên nhân Nguyên Viêm thanh qu n c p Viêm Viêm thanh qu n do lao Viêm do lao S o h p thanh qu n Papillome thanh qu n Papillome Li t dây thanh (T) Li M m s n thanh qu n b m sinh ð c ñi m khó th thanh qu n thanh a)Tri u ch ng chính: ng -Khó th ch m thì hít vào: ch Ngư i l n: bt nh p th 16-20 l n/ phút; Ngư bt 16 20 ph Tr con: 28 l n/ phút Tr ph - Th có ti ng kêu: ti ng khò khè ng ti ng ho c ti ng rít ho c ti ng ngáy ng ng - Co lõm hõm c, thư ng ñòn, Co lõm thư ng thư ng v , cơ liên sư n thư ng cơ ð c ñi m khó th thanh qu n thanh b)Tri u ch ng ph : ng thư ng th y trong KTTQ c p, có th không ñ y thư ng KTTQ không ñ trong khó th m n trong - BN giãy d a, cào c , v m t h t ho ng, lo BN giãy ng lo s - Da m t ñ , k t m c ñ , tĩnh m ch c n i ch -M i l n hít vào bn ph i ng a c ra sau, ra mép môi kéo x sang 2bên, thanh qu n b t t thanh xu ng ng Phân ñ khó th Phân kh G m3ñ ð I: Khó th khi g ng s c. Kh khi ng Khó th nh , ti ng nói ho c ti ng khóc b nh ti ng ng khàn, gi ng ho không thay ñ i, bn th khò kh gi ng ho không bn khò khè. Tri u ch ng ch xu t hi n khi g ng Tri ng xu ng s c…. VD: khi em bé khóc ho c lên c u thang khi ð II: Khó th thanh qu n ñi n hình, khó th II Kh thanh kh n ng v i ñ y ñ các tri u ch ng chính và ng ng tri u ch ng ph ng Phân ñ khó th Phân kh ð III: Ng t th III Ng Không còn các tri u ch ng ñi n Không ng hình n a: co kéo gi m, ti ng rít co ti ng m t, th nhanh, nông; n m l th nhanh nông ngư i, m t l ñ , da tái, s p t ngư da vong, hành não b suy li t vong suy CH N ðOÁN PHÂN Bi T CH ðO Bi ★ Khó th do khí qu n: bn cúi ñ u ra trư c kh bn ñ th th ★ Khó th do hen, b nh ph i t c ngh n nh m n tính (COPD): khó th thì th ra, th khò (COPD): kh th ra th khò khè, ho, nghe ph i có tính rít, ti ng ngáy, ho, nghe ti ng ★ Khó th do ph qu n ph viêm: khó th 2 ph qu viêm kh thì, th nhanh nông, nghe ph i có ran m, th th nhanh nghe ran ran n ★ Khó th do tim: khó th nhanh nông, tim kh nhanh nghe tim có ti ng tim b nh lý, gan to, t nh nghe ng nh gan to, nh m ch c n i. ch COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) COPD Hư ng x trí Hư ng tr Tùy theo nguyên nhân ñ có hư ng ng x trí c p c u phù h p tr -Do viêm nhi m c p: ðT n i khoa tích Do viêm c c, kháng sinh, kháng viêm li u cao kh kh - Khó th TQ ñ II: m khí qu n c p kh cu - Gi i quy t nguyên nhân ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online