HOAT TINH SINH HOC CUA CAC HOP CHAT THIEN NHIEN[1]

HOAT TINH SINH HOC CUA CAC HOP CHAT THIEN NHIEN[1] - HO T...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HO T TÍNH SINH H C CÁC HO H P CH T THIÊN NHÊN CH THIÊN PGS. TS. Nguy n Th Bay PGS. Nguy Bay M C TIÊU TIÊU 1 2 Nêu ñư c 3 cách s d ng ðông dư c t xưa ñ n nay ng xưa K tên ñư c 3 v thu c s tên thu nghi m dân gian d ng hoàn toàn d a vào kinh ng 3 K tên ñư c 5 ví d v s d ng thu c theo quy lu t sinh tên ng kh c c a h c thuy t ngũ hành Nêu ñư c tên và tác d ng 12 h p ch t h u cơ thiên nhiên ng 12 K ñư c tên 12 dư c li u tiêu bi u cho 12 h p ch t h u cơ ñư 12 dư 12 ñã nêu trên Nh n th c ñư c cơ s dư c khoa h c c a vi c s khoa d ng ðông ng 4 5 6 NH NG PHƯƠNG TH C S D NG ðÔNG DƯ C NH NG NG Trư c TK III < CN TK III trư c CN - 1930 TK trư CN Sau 1930 DƯ C LÝ Y H C C LÝ TRUY N TRUY DƯ C LÝ YHHð LÝ • Tính V Quy kinh c a Dư c li u • H p ch t Quy Kinh nghi m Có t khi có lòai ngư i trên trái ñ t • Âm Dư c • Dương Dư c • NGŨ HÀNH: θ Dương ch ng ng θ Âm ch ng ng thiên nhiên • Khó khăn • Còn ñang nghiên c u H A - M C - TH - KIM - TH Y KIM Tâm - Can - Tỳ - Ph - Th n Can CÁC H P CH T THIÊN NHIÊN CH THIÊN Alkaloides Acid h u cơ Acid Acid béo chưa bão hòa Acid Anthraquinon Flavon Glycoside Heteroside Pectine Resine Saponin Tanin Tinh d u ALKALOIDES ALKALOIDES T NHIÊN NHIÊN ACID Y U MU I ALKALOIDES ALKALOIDES Ch a Azot Có tính ki m D thay ñ i Không màu ho c Vàng (Berberine) ð (Sangkinarin) Không tan / H2O (tr cafeine) Tan trong rư u, ether, cloroforme Ho t tính sinh h c m nh, ñ c hi u Tan trong rư u, nư c ð c tính cao Kho ng an toàn h p TH N TR NG KHI S D NG TR NG NG TÁC D NG DƯ C LÝ C A ALKALOIDE NG LÝ ALKALOIDE H TK trung ương c ch : Rotundine Kích thích: Cafein, Strychnine H TK th c v t ↑ PΣ : Arecoline ↓ PΣ : Atropine Kháng sinh: Berberine Kháng KST s t rét H huy t áp Vincablastine Reserpine Dãn ph qu n: Ephedrine L i ti u: Theobromine ↓ ho: Codeine ↓ ñau: Morphine ↑ trung khu hô h p: Spartein c ch s Colchicine phát tri n TB: YHHð Chi t xu t ↓ Th tác d ng sinh h c ng ↓ Phân l p, xác ñ nh c u trúc nh ↓ Bán t ng h p ng ↓ Nghiên c u xác ñ nh tác d ng nh ng Dư c li u Th c v t ð ng v t ng Khóang ch t YHCT B i thu c, v thu c thu Kinh nghi m Dư c lý YHCT Thu c ði u tr Ngư i b nh nh 1957 – 1991 NCI (M ) 35 000 lòai th c v t 35 lòai 120 000 d ch chi t ch K t qu : Phân l p ñư c 4 h p ch t Thu c θ ung thư Vincablastin Vincristin Paclitaxel (TAXOL ) (TAXOL Majonosid R2 Majonosid D ac n D ac n Thông ñ Nhân sâm ACID H U CƠ ACID CƠ Có v chua khi chua d ng t do ng do d ng mu i (oxalat canxi) ng Có v nh t hơi m n khi nh SÁT TRÙNG ðƯ NG HÔ H P • A. Benzoic (Cánh ki n tr ng) L IM T • A. Clorogenic (cây lá gai) GI I KHÁT NHU N TRÀNG • A. Citric (chanh) • A. Tartric (me) ACID BÉO CHƯA BÃO HÒA ACID Không tan trong H2O, tan trong MeOH, c n tan trong O, trong Tác d ng ch ng xơ v a m ch máu ng ng ch Vit F. Mè ñen H t hư ng dương ng ANTHRAQUINON ANTHRAQUINON Nhóm màu ñ : ph m nhu m ph Nhóm màu vàng: t y x TĂNG NHU ð NG RU T • Li u nh : giúp tiêu hóa • Li u trung bình: nhu n tràng • Li u cao: t y x T/D LÊN CƠ TRƠN BÀNG QUANG VÀ T • Không dùng: • Ph n có thai • Viêm bàng quang CUNG FLAVON FLAVON Có v chua khi chua d ng t do ng do d ng mu i (oxalat canxi) ng Có v nh t hơi m n khi nh CH NG VIÊM • c ch Hyaluronidase (nh t là khi + Vit.C) Wedelolacton – Sài ñ t B N CH C THÀNH M CH • Ngăn oxyd hóa Adrenalin • c ch men COMT Nor – Adrenalin ho t ñ ng (Rutin – Hoa hòe) TĂNG S CHUY N HÓA CÁC CH T • Anti-oxydant Hesperidine (V quít) GLYCOSIDE GLYCOSIDE V ñ ng, h u ng t ng Glycoside Ki m A. loãng A. loãng Men Aglycon ðư ng: Oza ng Oza CH NG VIÊM • Aucubine Mã ñ H ðƯ NG HUY T • Kh qua TR TIM • Mesioline Trúc ñào HERETOSIDE HERETOSIDE Kích thích ti t d ch v ch Gentian Gentian Long ñ m th o Long PECTINE RESINE Nhu n tràng Che ch các n/m c M ch môn ch T yx Pharbitin Pharbitin (Bìm bìm) SAPONIN SAPONIN L c m nh t o ra nhi u b t nh Tan trong H2O, c n; không tan trong ether, cloroforme Tan trong O, không tan trong ether, cloroforme THU C B CH NG VIÊM • S. Sterolic ↑ t ng h p A. Nucleic • S. Steroid • S. Triterpène LONG ð M CH NG XƠ M H CHOLESTEROL TANIN TANIN Có v chát ch Khô – se niêm m c se niêm Tính ch t t a protein ↓ bài ti t θ tiêu ch y ↓ xu t ti t θ viêm r ng Ch ng viêm B o v niêm m c d dày ru t C m máu nh TINH D U TINH H n h p các ch t thơm có v the – cay B c hơi theo nư c, tan trong rư u, dung môi h u cơ tan trong dung môi ða s nh hơn nư c nh hơn N ng hơn nư c như: Qu , ðinh hương ng Qu ðinh KHÁNG KHU N • ðư ng hô h p B c hà, tràm… • ðư ng ni u Sâm ñ i hành • CH NG CO TH T hơi ñư c M c hương G ng • ↓ ñau Hương ph • ↓ ñau Xuyên khung C CH T/K TRUNG ƯƠNG KÍCH THÍCH TRUNG TÂM TH C V T Long não Qu ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online