{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PPDS Y5 luan khoa - PGS TS Phaïm Huy Huøng Tröôûng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PGS TS Phaïm Huy Huøng Tröôûng boä moân Döôõng sinh Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän 0913 60 85 49; [email protected] 1. Keå teân vaøi nhaø döôõng sinh Vieät nam? 2. Taùc giaû cuûa PPDS (ñang hoïc). 3. Ñònh nghóa vaø muïc ñích cuûa PPDS. 4. Ñoái töôïng cuûa phöông phaùp döôõng sinh. 5. Taùc duïng cuûa phöông phaùp döôõng sinh. 6. Caùc noäi dung chính cuûa PPDS. 7. Söï laøm vieäc quaù caêng thaúng cuûa voû naõo coù theå gaây ra taùc haïi gì? 8. Ñònh nghóa thö giaõn. 9. Caùch laøm thö giaõn. 10. Luyeän thôû. 11. Baûy ñoäng taùc döôõng sinh. 2 1. Keå teân vaøi nhaø döôõng sinh Vieät nam? - Tueä Tónh, Haûi thöôïng Laõn OÂng - BS Nguyeãn Khaéc Vieän, - GS Ngoâ Ga Hy, - GS Ñoã Ñình Hoà … 3 4 2 Taùc giaû cuûa PPDS (ñang hoïc) BS Nguyeãn-vaên Höôûng sanh naêm 1906, bò tai bieán maïch maùu naõo vaøo naêm 64 tuoåi, ñang luùc laø boä tröôûng boä y teá; OÂng ñaõ bò aù khaåu, lieät nöûa ngöôøi. Phoái hôïp vôùi thuoác, baùc só ñaõ töï luyeän taäp ñeå phuïc hoài, vaø xaây döïng phöông phaùp döôõng sinh; naêm 1986 oâng ñöôïc phong Anh huøng lao ñoäng. 5 2 Taùc giaû cuûa PPDS (2) Naêm 1995 ñaõ taùi baûn saùch phöông phaùp döôõng sinh laàn thöù 8. Thaùng 9 naêm 1996 ñöôïc trao giaûi thöôûng Hoà chí Minh cao quí. Baùc só Nguyeãn vaên Höôûng maát ngaøy 06 thaùng 8 naêm 1998. 6 3 Laø moät phöông phaùp töï mình luyeän taäp (caû taâm laãn theå) nhaèm 4 muïc ñích: - Boài döôõng söùc khoûe. - Phoøng beänh. - Töøng böôùc chöõa beänh maïn tính. - Tieán tôùi soáng laâu vaø soáng coù ích. 7 4. Ñoái töôïng cuûa phöông phaùp döôõng sinh 1. Ngöôøi suy yeáu cô naêng 2. Ngöôøi lao ñoäng (trí oùc vaø chaân tay) 3. Ngöôøi laõo hoaù sôùm 4. Ngöôøi khoûe maïnh muoán phoøng beänh. 5. Ngöôøi beänh maïn tính. 8 4. Ñoái töôïng cuûa phöông phaùp döôõng sinh Ngöôøi beänh maïn tính. 1. Taêng huyeát aùp, RL lipit maùu, Xô vöõa ñoäng maïch, Thieáu maùu cô tim, Huyeát aùp thaáp, Phuïc hoài tai bieán maïch maùu naõo, 2. Hen, Beänh phoåi taéc ngheõn maïn tính (COPD), Vieâm pheá quaûn maïn, 9 3. Tieåu ñöôøng tyùp 2, Dö caân, Beùo phì 4. Suy nhöôïc thaàn kinh, Stress, Traàm caûm, Suy sinh duïc, 5. Thoaùi hoaù khôùp, Vieâm ña khôùp daïng thaáp, Loaõng xöông 6. Vieâm loeùt daï daøy taù traøng, RL tieâu hoùa, taùo boùn … 4. Ñoái töôïng cuûa phöông phaùp döôõng sinh 10 10 Choáng chæ ñònh cuûa PP döôõng sinh 1. Chaán thöông loàng ngöïc; 2. Ngöôøi beänh coù chæ ñònh ngoaïi khoa. 3. Ngöôøi beänh caáp cöùu. 4. Ngöôøi beänh caáp tính: vieâm khôùp caáp, vieâm phoåi, … 11 11 5. Taùc duïng cuûa PP döôõng sinh 1. Phuïc hoài khaû naêng töï ñieàu chænh 2. Baûo veä thaàn kinh trung öông, choáng stress (thö giaõn) 3. Quaân bình 2 quaù trình höng phaán vaø öùc cheá cuûa heä thaàn kinh (thôû 4 thôøi) 4. Laøm taêng thoâng khí vaø tuaàn hoaøn (baûo ñaûm O2) (caùc ñoäng taùc Yoga) 5. Choáng laõo hoùa. 12 12 5. Taùc duïng cuûa PP döôõng sinh (2) 6. Phuïc hoài vaø giöõ ñoä vaän ñoäng caùc khôùp (coät soáng vaø tay chaân) 7. Laøm oån ñònh huyeát aùp, oån ñònh ñöôøng huyeát, cholesterol … 8. Laøm giaûm caân; giöõ caân naëng toái öu. 9. Thaùi ñoä tinh thaàn laïc quan. 13 13 6. Caùc noäi dung chính cuûa PPDS TAÄP LUYEÄN DINH DÖÔÕNG THAÙI ÑOÄ TAÂM THAÀN 14 14 6. Caùc noäi dung chính cuûa PPDS (2) THÖ GIAÕN TÖÏ XOA BOÙP LUYEÄN THÔÛ CAÙC ÑOÄNG TAÙC YOGA TAÄP LUYEÄN THAÙI ÑOÄ TAÂM THAÀN DINH DÖÔÕNG 15 15 16 16 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 17 17 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 18 18 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 19 19 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 20 20 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 21 21 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 22 22 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 23 23 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 24 24 Bí quyeát ñeå taäp luyeän DS thaønh coâng nh Quyeát taâm, kieân trì, lieân tuïc aùp duïng phöông phaùp moät caùch chính xaùc, khoa ph ch hoïc vaø bieän chöùng, saùng taïo; ho ng, ng luyeän taäp töøng böôùc töø ít ñeán nhieàu, töø luye ng u, nheï ñeán naëng, baûo ñaûm an toøan tuyeät ñoái. ng, an i. 25 25 7. Söï laøm vieäc quaù caêng thaúng cuûa voû ng naõo coù theå gaây ra taùc haïi gì? - Beänh suy nhöôïc thaàn kinh, nh kinh, - Caùc hoäi chöùng taâm theå nhö hoäi chöùng ng vieâm loeùt daï daøy taù traøng, taùi phaùt côn vieâ ng, côn hen, taêng huyeát aùp, hysterie... hen, - Thaäm chí coù theå xaûy ra nhöõng tai bieán tim maïch. tim 26 26 8. Ñònh nghóa moät phöông phaùp nghæ ngôi chuû ñoäng, ngôi chu ng trong ñoù toaøn boä hoaït ñoäng cuûa heä thaàn ng kinh vaø cô baép giaûm ñeán möùc thaáp nhaát; kinh gia noùi caùch khaùc laø luyeän quùa trình öùc cheá ch nh öù cuûa heä thaàân kinh. 27 27 10 NAÕO NGHÆ CÔ MEÀM Ñieåm höng phaán ôû voû naõo 28 28 VOÛ NAÕO Trung taâm ñieàu hoøa döôùi voû Trung taâm giao caûm vaø ñoái giao caûm Cô trôn (maïch maùu, ruoät) MOÁI LIEÂN QUAN GIÖÕA GÍAC QUAN VAØ TRÖÔNG LÖÏC CÔ 29 29 Nguõ quan Cô vaân Tö theá: Naèm laø toát nhaát vì taát caû caùc cô ñeàu coù theå giaõn ra deã daøng. cô Hoaëc ngoài döïa thoaûi maùi treân moät gheá döïa; Hoa Hoaëc ngoài thaúng löng, hai tay buoâng thoûng … Hoa ng 30 30 31 31 • Sau ñoù ta thöïc hieän ba böôùc thö giaõn: Sau Böôùc 1: Öùùc cheá nguõ quan: 1: Ö • che maét, • taäp ôû nôi yeân tónh, nh, • neáu trôøi noùng, maëc quaàn aùo moûng hoaëc ng, ng ñeå quaït nheï; • trôøi laïnh, ñaép meàn moûng; • xa nôi ñang naáu aên… xa 32 32 Böôùc 2: • Töï nhuû thaàm • caùc cô meàm ra, giaõn ra ra, • töø töø, chaéc chaén, • tuøng nhoùm cô moät, ng t, • töø treân xuoáng döôùi, ng i, • toaøn thaân caûm thaáy naëng vaø aám; na ng 33 33 NAÕO NGHÆ CÔ MEÀM Böôùc 3: Taäp trung yù chí theo theo doõi hôi thôû doõ • ra vaøo qua muõi tôùi phoåi, i, • khoaûng 10 hôi thôû, ng • Luùc naøy treân voû naõo chæ coøn moät ñieåm höng phaán theo doõi hôi thôû, theo Giai ñoaïn taäp • coù theå ñi vaøo giaác nguû trung theo doõi hôi thôû ngaén 15-30 phuùt. • coøn caùc vuøng khaùc cuûa heä ng thaàn kinh trung öông kinh ông ñöôïc nghæ ngôi, öùùc cheá. ñö ngôi, ö 34 34 + Kieåm tra thö giaõn. - Neùt maët bình thaûn, giaûm nhieàu veát n, nhaên; - Caàm coå tay ngöôøi taäp nhaác nheï nhaøng leân roài thình lình thaû xuoáng, caúng tay seõ rôùt leâ ng, ng nhanh vaø naëng; neáu rôùt chaäm vaø göôïng thì nhanh ng; ng thö giaõn chöa toát; - Coù theå ra leänh meàm cô vaøi laàn nöõa. nh Nhöõng laàn sau chaéc chaén seõ toát hôn. Nh - Coù theå töï kieåm tra baèng caùch töï nhaác ng ch tay leân roài thaû xuoáng tay 35 35 + Chæ ñònh cuûa thö giaõn (1). giaõ • - Luoân luoân neân taäp thö giaõn haøng ngaøy ng sau moãi khi gaéng söùc veà trí löïc hoaëc theå löïc; sau ng c; - Caêng thaúng thaàn kinh vaø cô baép, ng caùc hoäi chöùng taâm theå, ca ng caùc beänh nhaân caàn nghæ ngôi, ca nh ngôi, • Buoåi tröa, buoåi chieàu sau giôø laøm vieäc. 36 36 + Chæ ñònh cuûa thö giaõn (2). giaõ • - caùc vaän ñoäng vieân thi ñaáu ñænh cao; ñænh - Maát nguû; Taâm lyù baát an (lo laéng, sôï haõi, ng, haõ buoàn giaän), meïât moûi; buo n), - nhöõng ngöôøi noùng tính … ng nh 37 37 + Lieàu löôïng • Moãi laàn thö giaõn khoaûng töø 10 ñeán 15 ng 10 15 phuùt; phu t; • Rieâng khi ñeán giôø nguû (thí duï buoåi toái), Rieâ thì ta thö giaõn roài ñi vaøo giaác nguû luoân. th luoâ 38 38 10 39 39 Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä hoâ haáp, heä nh ng he tuaàn hoaøn, vaø heä thaàn kinh va + Ñoái vôùi heä hoâ haáp, thôû saâu coù taùc duïng ng - Ñöa ñöôïc nhieàu döôõng khí vaø taän ñaùy phoåi vaø ñænh phoåi - Luyeän caùc cô lieân söôøn, cô hoaønh … ; cô nh - Choáng laïi hieän töôïng xô cöùng caùc ng ng ng khôùp ôû loàng ngöïc; ng - Haïn cheá ñöôïc söùc thôû bò giaûm ñi theo tuoåi taùc. 40 40 1,8l 0,4l 1,3l - Moãi laàn thôû saâu, löu löôïng khí gaàn baèng 3,5 lít ng ng 3,5 (dung tích soáng), gaáp 7 (dung ng), ga laàn thôû thöôøng. ng 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 + Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn (1) • - Khi thôû saâu aùp suaát ôû trong loàng ngöïc trôû neân ng aâm hôn, do ñoù maùu veà do tim, phoåi deã daøng hôn; pho ng • - Ñoàng thôøi cô hoaønh haï ng nh thaáp xuoáng laøm aùp suaát ng trong oå buïng taêng leân, ng thuùc ñaåy maùu ñi tôùi trong thu tónh maïch veà tim, taïo neân ch ta taùc duïng XB noäi taïng; ng ng 46 46 47 47 48 48 + Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn (2) • - Khi khí vaøo phoåi toái ña thì ñoàng thôøi maùu cuõng ng veà phoåi toái ña. • Chöùc naêng tuaàn hoaøn seõ raát thuaän lôïi. 49 49 50 50 51 51 + Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn (3), • •Quaù trình trao ñoåi khí Oø2 vaø COø2 ñöôïc nhieàu hôn. Pheá nang Oø2 COø2 Mao maïch 52 52 Loõm Giöõ hôi môû thanh quaûn (taäp ñuùng) ng Phình Giöõ hôi ñoùng thanh quaûn (taäp sai) 53 53 54 54 + Ñoái vôùi heä thaàn kinh (1), • - Khi khí huyeát löu thoâng thì teá baøo thaàn kinh ñöôïc nuoâi döôõng toát hôn. • - Khi höng phaán taäp trung vaøo vieäc luyeän thôû thì caùc vuøng khaùc cuûa voû naõo ñöôïc ng nghæ ngôi. • - Heä hoâ haáp coù trung khu TK gaàn vôùi caùc TK ga trung taâm thaàn kinh thöïc vaät khaùc nhö tuaàn hoaøn, tieâu hoùa; neân khi luyeän thôû tieâ neâ ñeàu hoøa seõ aûnh höôûng toát ñeán caùc trung nh ng taâm TK ñoù. TK 55 55 + Ñoái vôùi heä thaàn kinh (2), • - Hít vaøo coù taùc duïng laøm höng phaán thaàn ng kinh giao caûm. • - Thôû ra coù taùc duïng laøm höng phaán thaàn ng kinh ñoái giao caûm. 56 56 Voû naõo taäp trung höng phaán theo doõi nhòp thôû, caùc ca vuøng khaùc ñöôïc ng nghæ ngôi. 57 57 58 58 + Toùm laïi luyeän thôû saâu coù taùc duïng ng luyeän toång hôïp: ng – Luyeän hoâ haáp (Khí) – Luyeän tuaàn hoaøn (Huyeát) – Luyeän thaàn kinh (Thaàn) 59 59 + Chæ ñònh cuûa luyeän thôû: - Caêng thaúng thaàn kinh; ng - Hoäi chöùng taâm theå: taêng HA, hen suyeãn, ng taê HA, suyeã HC daï daøy taù traøng, suy nhöôïc thaàn kinh da ng suy …; • - Maát nguû; • - Caùc tröôøng hôïp öù treä cuûa taïng phuû, khí ng ng kh huyeát (taùo boùn, ñau buïng kinh, …). ng 60 60 Ñònh nghóa • - laø moät pheùp luyeän toång hôïp veà Khí (hoâ ng haáp), Huyeát (tuaàn hoaøn), vaø Thaàn (thaàn kinh), ), Huye ), va • chuû yeáu laø luyeän thaàn kinh, ñieàu hoøa hai quaù trình höng phaán vaø öùc cheá; • Nhaèm muïc ñích nguû toát, ñoàng thôøi laøm cho ng khí huyeát löu thoâng. 61 61 BAØI DÖÔÕNG SINH CÔ BAÛN 1. Thö giaõn 2. Thôû 4 thôøi coù keâ moâng thô 3. Vaën coät soáng ng 4. Raén hoå mang 5. Sö töû 6. Chaøo maët trôøi 7. Xem xa xem gaàn 8. Hoân ñaàu goái 9. Caàm taï 10. Töï xoa boùp 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 Xoa nguõ quan 72 72 BS NGUYEÃN VAÊN HÖÔÛNG GS BUØI CHÍ HIEÁU GS NGUYEÃN THIEÄN THAØNH BS NGUYEÃN VAÊN HÖÔÛNG BS NGUYEÃN VAÊN HÖÔÛNG 76 76 77 77 Lôùp Döôõng sinh chieàu thöù Baûy 14-16g 221B Hoaøng vaên Thuï, quaän Phuù Nhuaän ng PGS Huøng: 0913 60 85 49; [email protected] ng: 78 78 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online