thoBai thuoc - Tía tô kinh gi i b c hà Cúc Cúc Cam ñt...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tía tô, kinh gi i, b c hà Cúc Cúc Cam ñt T n, hoa, g ng, th o, cúm ta ph i s u M , mu ng, g ng, h u, lá dâu ñ trâu phác ðem v mà u ng ho lâu cũng hàng Ai ơi viêm loét tá tràng Cúc T n, hương, xương, mã, ngh vàng h t ngay ph Tô ð ng phác b ñ G p khi tiêu ch y c ngày M c, hoàng, h u, quýt dùng ngay t c thì Thương, cam, h u phác, tr n bì thu t th o b c R i lo n tiêu hoá m c gì không cho Ban ñêm mu n ngáy o o Vông, sen, th o, l c giúp cho ng khì quy t minh tiên Tía tô, sài ñ t, ý, phi dĩ M ch môn, nh c qu phòng khi c cò Th ng kinh xin b n ch lo Ng i, hương, ích m u t cho h t li n cu ph Táo bón ch ng lo t n ti n Mu ng trâu, v ñ i u ng li n v i me Tăng xông tr ch t , hoa hoè Th c, nhàu, nhân, xư c, mã ñ u ng ngay ña Sinh, hà, ña th ô sài, xư c, qu cay ñt chi Ph linh, lá l t nhanh tay hái v Thiên niên, m c c sau hè ki n Tr cho phong th p kho re t c thì ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Ask a homework question - tutors are online