MLQ bnc-tt - M i liên quan gi a b nh nha chu và m t s r i...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M i liên quan gi a b nh nha chu và m t s r i lo n toàn thân Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Nh ng r i lo n toàn thân gây ra hay nh hư ng ñ n viêm nư u, viêm nha chu do MB Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t M t s b nh hay r i lo n toàn thân có th làm gi m hay thay ñ i ñáp ng cơ th Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Söùc khoeû moâ nha chu chính laø söï caân baèng giöõa söï baûo veä cuûa cô theå ñoái vôùi söï taán coâng cuûa vi khuaån MBVK SÑK kyù chuû BNC MNC khoeû maïnh Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Các y u t nh hư ng Tu i Stress R i lo n v di truy n M t cân b ng n i ti t t R i lo n v máu Thi u dinh dư ng và r i lo n chuy n hoá Thu c u ng B nh nha chu b nh nhân AIDS Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Stress Suy gi m nh ng thói quen v chăm sóc s c kho : Tăng hút thu c lá M t ngh Ăn u ng không h p lý Nghi n răng Lư i VSRM Không khám răng mi ng nh hư ng ñ n t l và ñ tr m tr ng c a b nh nha chu Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Stress Viêm nư u ho i t l loét VNHTLL thư ng liên quan ñ n stress, nhưng t l này gi m ñáng k nh ng ngư i có ñáp ng mi n d ch t t. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t R i lo n di truy n R t quan tr ng ñ i v i s nh y c m c a cơ th trư c b nh nhi m trùng nha chu (viêm nha chu) do m ng bám. H i ch ng Papillon lefevre (tăng s ng hoá lòng bàn tay và lòng bàn chân): VNC ti n tri n nhanh- thi u h t BCDNTT và gi m hoá ng ñ ng c a BC Hc down: gi m s lư ng và ch c năng BCTT Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t M t cân b ng n i ti t t B nh cư ng giáp: di chuy n can xi trong xương b m t cân b ng. Loãng xương và tiêu xương b nh VNC. Thi u estrogen ph n : viên b sung estrogen hay bisphosphate (ch t thay th estrogen) có th tác d ng t t b nh nha chu n ng. Tuy nhiên, vi c dùng bisphosphate d ng chích th nh tho ng gây ho i t XHD b nh nhân có nhi m trùng RM, nha chu. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t B nh ti u ñư ng R i lo n v chuy n hoá ñư ng Gi m insulin hay gi m chuy n hoá insulin TD type 1 TD type 2 D u ch ng và tri u ch ng c a TD không ki m soát là: khát nư c, ñói b ng, ti u nhi u, có gluco cao trong máu. Bi n ch ng: xơ c ng m ch vành, m ch não và m ch ngo i vi như: m t d n ñ n mù m t, b nh nha chu, th n kinh ngo i biên Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Cơ ch tác ñ ng Gi m ñư ng kính mao m ch ngo i biên Tăng bi n dư ng collagen ðư ng trong máu cao Thay ñ i ch c năng b ch c u TD gây cư ng giáp th phát có th làm tăng m t XO n u có nhi m trùng nha chu. ñáp ng mi n d ch suy gi m, lành thương kém, nhi m trùng d tái phát. Thư ng bi u hi n có nhi u áp xe nha chu tái phát. BN có b nh TD chưa phát hi n hay ki m soát kém d b viêm nư u, tăng s n nư u và VNC. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Ngư i ti u ñư ng có b nh nha chu ch n ch n nhi u hơn ngư i không ti u ñư ng. Ti u ñư ng là y u t nguy cơ ñ i v i b nh nha chu B nh nha chu là bi n ch ng th 6 c a b nh ti u ñư ng Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t M i liên h hai chi u gi a b nh nha chu- ti u ñư ng Ngư i ti u ñư ng có b nh nha chu làm khó ki m soát ñư ng huy t. B nh nha chu n ng có th làm tăng ñư ng huy t b nh nhân có ñư ng huy t cao, d n ñ n các bi n ch ng khác B nh nhân TD ph i ñư c ki m soát mô nha chu Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Ki m soát nhi m trùng (k c VNC ti n tri n) c n thi t ñ thi t l p chuy n hoá t t b nh TD. Liên h gi a nha sĩ và bác sĩ. chăm sóc RM k hơn Nh c nh dùng thu c và theo ch ñ ăn thích h p cùng v i l ch chăm sóc RM ñ ñ m b o cho SKMNC. ñi u tr trong môi trư ng tho i mái và cu c h n ng n. Kháng sinh (tình tr ng SK chung và nh ng th thu t ñư c th c hi n). Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Hormom gi i tính và thai nghén Viêm nư u : d y thì, u ng thu c ng a thai, giai ño n tr ng r ng hay có kinh, thai nghén. nam ñi u tr v i hoc mon gi i tính androgene Cơ ch : thay ñ i tính th p nh p các mao m ch và tăng d ch mô, ñưa ñ n viêm, phù, ch y máu, tăng s n nư u khi có MB. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Viêm nư u tu i d y thì Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Viêm nư u và u nư u thai nghén Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t VN thai nghén VN thai ngén tăng b t ñ u t tháng th 2, m nh nh t là tháng th 8, gi m d n tháng th 9 và sau sinh. Cơ ch : gia tăng n ng ñ progesterone . Tăng estrogene và progesterone kích thích vk y m khí trong khe nư u. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t VN thai nghén u nư u thai nghén: ñáp ng mô quá m c ñ i kích thích t i ch . ði u tr : lo i b kích thích t i ch và thi t l p ch ñ VSRM th t k . Ph u thu t NC nên trì hoãn cho ñ n sau sinh n u có th . ði u tr NK an toàn nh t nên th c hi n vào 3 tháng gi a thai kỳ. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t R i lo n máu T bào máu: Dinh dư ng MNC, c m máu và lành thương. Thi u y u t ñông máu: ch y máu kéo dài sau ñi u tr VNC r i lo n có liên quan ñ n ch c năng và s lư ng b nh cu Ung thư máu: nư u sưng l n do t bào b ch c u thâm nh p vào mô. Nh ng ñ c t c a thu c hoá tr li u Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Thu c Thu c là y u t b nh căn th phát trong BNC. Thu c gây khô mi ng (thu c l i ti u, thu c ch a b nh tâm th n, ch ng cao huy t áp, ch ng tr m c m). Thu c tác d ng tr c ti p lên mô nư u: ch t ch a c n, thu c tê,d u d bay hơi khơi mào cho ph n ng này: t tăng s ng nh ñ n b ng n ng. Hút thu c lá: co m ch máu nư u, tăng n ng ñ ch t ñ c h i trong nư c b t và d ch khe nư u. Quan tr ng nh t là làm suy gi m ch c năng mi n d ch (b ch c u và ñ i th c bào) Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Phenytoin (dilantin) nư u quá tri n Không ph thu c vào: th i gian s d ng, li u lư ng Thư ng xu t hi n vào t tháng th 3 ñ n tháng th 12 sau khi b t ñ u s d ng Thư ng nư u Gây khó VSRM Thu c ch ng ñ ng kinh khác: hydantoins, barbiturates, valproic acid ít gây nư u qúa s n Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t m t ngoài b nh hư ng nhi u nh t Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Nư u quá s n do s d ng thu c Cyclosporine: thu c ch ng th i ghép Nhóm thu c ch n kênh calci: Nifedipine thư ng gây nư u quá s n nh t, chi m t l 10-20%. Isradipine và amlodipine cũng có gây quá s n nư u nhưng v i t l r t th p. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t B nh nhân nam, 65 tu i ñ n khám vì lo s ung thư nư u S d ng thu c adalat trong 12 năm Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t B nh nhân ghép th n dùng thu c ch ng th i ghép Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Phân lo i H Tên thương m i Lo i b MD Cyclosporine Ch ng ñ ng kinh Ngăn c n kênh Ca Phenytoin Sodium valproate Nifediphine Nitrendipine Isradipine amlodipine Dilantin, dilantin sodium Adalat, Loxene Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Vai trò c a VNC ti n tri n nhanh như là y u t nguy cơ ñ i v i b nh toàn thân Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Nhi m trùng nha chu và b nh toàn thân S hi n di n c a b nh viêm NC n ng toàn th có th góp ph n gây xáo tr n hay tác h i lên vi c ki m soát m t s b nh toàn thân VNC ti n tri n nhanh: tình tr ng sanh s m, tr nh cân Cơ ch : (prostaglandins và cytokines) ñi u tr nha chu giúp gi m ñi nh ng bi n ch ng này Nhi m trùng c p tính: nh hư ng ñ n b nh tim m ch( nh i máu cơ tim, ñ t qu ) Cơ ch : VK gr âm làm k t t ti u c u, tăng ñông máu, và tăng tính nh t c a máu → h tr cho xơ v ñ ng m ch Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Nhi m trùng nha chu và b nh toàn thân Ti u ñư ng Viêm ph i b nh vi n: thư ng liên quan ñ n nh ng VK mà hi m th y xoang mi ng ngư i có MNC kho m nh nhưng l i th y MB ngư i có b nh nha chu n m t i b nh vi n. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t BNC k t h p nhi m HIV Beänh nha chu - Vieàn nöôùu ñoû (Linear gingival erythema) - Vieâm nöôùu hoaïi töû (lôû loeùt) - Vieâm nha chu hoaïi töû (lôû loeùt) Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Vieàn nöôùu ñoû R ng 2-3 mm, có th lan ñ n nư u dính c 2 Viêm n ng n u BN có hút thu c Ch y máu t phát hay khi thăm khám Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Vieâm nöôùu vaø vieâm nha chu hoaïi töû (lôû loeùt) Sang thöông hoaïi töû ñi töø hoaïi töû ôû ñænh gai nöôùu (theå nheï) ñeán nöôùu dính (theå vöøa) ñeán hoaïi töû ôû xöông oå taïo ra maûnh xöông cheát Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t Theå naëng: Taïo xöông thoái Ñaëc ñieåm laø mieäng raát hoâi thoái vaø raát ñau, 50% caùc vò trí coù chaûy maùu töï phaùt. Trư ng ð i h c Y Dư c Tp HCM Khoa Răng Hàm M t ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2009 for the course UNT 123456 taught by Professor 123456 during the Spring '09 term at University of North Texas Health Science Center.

Ask a homework question - tutors are online