InfoParagraph - Baba wangu na Mama wangu wanatoka Stamford Connecticut Baba wangu anafanya plastici na Mama wangu anafanya tovuti Nina moja dada

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mimi nitaitwa Eric. Nilizaliwa katika Johns Creek, Georgia. Nilija Ithaca katika Mwaka wa elfu mbili na saba kuhudhuria Chuo Kikuu cha Cornell. Ninasoma Anthropology na ninataka kuwa daktari baa dai. Mwezi wa tano, Mwaka wa tisa, nilija Moshi, Tanzania kusoma na kufanya kazi katika Mechame Hospitali. Ninacheza bass gitaa na ninapenda kucheza kila spoti.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Baba wangu na Mama wangu wanatoka Stamford, Connecticut. Baba wangu anafanya plastici na Mama wangu anafanya tovuti. Nina moja dada. Anaitwa Abby. Yeye anasoma kwenya Chuo Kikuu cha Georiga. Jamaa wangu na mimi tuna mbwa pia. Mbwa inaitwa Bo. Bo ni Labrodor na iko hodari sana....
View Full Document

This note was uploaded on 12/12/2009 for the course A 016 taught by Professor Staff during the Fall '08 term at Cornell University (Engineering School).

Ask a homework question - tutors are online