{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Somo Ishirini na Moja_Real

Somo Ishirini na Moja_Real - Somo Ishirini na...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Somo Ishirini na Moja (nilifanya somo ishirini na mbili Alhamisi iliyopita) Jina: Eric Stern Siku: Jumnne Tarehe: Kumi na sita Mwezi: Novemba Mwaka: Elfu mbili na tisa Saa: Niliamza zoezi saa kumi usiki na nilimaliza saa kumi na moja usiku Hali ya hewa: Leo kulikuwa na nzuri Mavazi: Nilipokuwa ninafanya mazoezi nilivaa shati, suruali, na viatu Chakula: Leo nilikula mkate, bata mzinga, kiazi, na mboga. Leo nilinywa maji na chai Leo nilipooga mwili mzima Hisi: Leo ninahisi nzuri lakina ninafikiri kwamba ninaka ngojwa Maswali 1. Wale marafiki watatu walikuwa na maarifa sana ya namna mbalimbali. 2. Rafiki yao alikuwa mwenye hekima. 3. Waliona ngozi na mifupa ya simba mfu. 4. Walitaka kutia uhai katika simba 5. Mmoja miongoni mwa wale marafiki wenye maarifa akaseme yeye ataweka mifupa yake pamoja. Zoezi la nyumbani Tafsiri : 1. I must study now. Lazima nisome sasa. 2. He told us we should study. Alituambia tusome. 3. He wants you to study. Ninakutaka usome.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}