Somo la Ishirini na Moja

Somo la Ishirini na Moja - Somo la Ishirini na Moja Jina...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Somo la Ishirini na Moja Jina: Eric Siku: Alhamisi Tarehe: Kumi na mbili Mwezi: Novemba Mwaka: Elfu mbili na tisa Saa: Niliamza zoezi saa tatu usiki na nilimaliza saa nne usiku Hali ya hewa: Leo kulikuwa na nzuri Mavazi: Nilipokuwa ninafanya mazoezi nilivaa shati, suruali, na viatu Chakula: Leo nilikula mayai, matufaha, na nafaka nyingi Leo nilinywa maji tu Leo nilipooga mwili mzima Hisi: Leo ninahisi sawa sawa Tafsiri There are a lot of wedding customs in the world. For example, East Africa alone has many kinds of wedding customs. Every tribe has its customs. Therefore, you will see Swahili people celebrating different weddings then Kikuyu or Masai people. Traditionally if a boy wants to propose to a girl, he usually tells his elders, and they usually escort him to the representative. That representative usually escorts so that he gets to offer the boy’s proposal to the parents of the girl. If the boy is allowed, he is usually told he should bring a certain bridewealth like cows or two thousand shillings, etc. After
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Somo la Ishirini na Moja - Somo la Ishirini na Moja Jina...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online