Somo la Ishirini na Tatu - 2. There aren’t any students...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jina: Eric Siku: Junanne Tarehe: Thelathini Mwezi: Novemba Mwaka: Elfu mbili na tisa Saa: Niliamza zoezi saa nne usiki na nilimaliza saa tano usiku Hali ya hewa: Leo kulikuwa na nzuri mbaya. Kuna theluji. Mavazi: Nilipokuwa ninafanya mazoezi nilivaa shati, suruali, na viatu Chakula: Leo nilikula ng’ombe, ndizi, tambi, na nafaka nyingi Leo nilinywa maji tu Leo nilipooga mwili mzima Hisi: Leo ninagonjwa Somo la Ishirini na Tatu Maswali : 1. Wakati wa arusi watu wa pwani wana desturi wa kufanya karamu na kuwaalika watu. 2. Wenye arusi hutoka watu. 3. Watu mia tano hudhura karamuni. 4. Wakati wa karamu, watu hula wali wa biriani. 5. Wapigaji ngoma hufanya kupiga ngoma na kucheza. Tafsiri : 1. All the students were here yesterday. Wanafunzi wote walikuwako hapa jana.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2. There aren’t any students here today. Hakuna wanafunzi wo wote hapa leo. 3. He will have them tomorrow. Atavikuwa na kesho. 4. They should not close their books now. Afadhali wasisindika vitabu vyake sasa. 5. Is Juma here? No, there is no one here at all. Juma yuko hapa? Hapana, Hakuna ye yote hapa. 6. It is possible that he will eat the whole banana. Inawezekana atakula ndizi yote. 7. They are preparing all the bananas. Wanaandaa ndizi zote. 8. He has the trays of cooked rice. Anazo sahani za wali. 9. He had it yesterday. Nilikuwa nayo jana. 10. Do you have any children? Yes, I have three of them. Una watoto wote? Ndiyo, Ninao watatu....
View Full Document

This note was uploaded on 12/12/2009 for the course A 016 taught by Professor Staff during the Fall '08 term at Cornell University (Engineering School).

Ask a homework question - tutors are online