{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Somo la Ishirini na Tatu

Somo la Ishirini na Tatu - 2 There aren’t any students...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jina: Eric Siku: Junanne Tarehe: Thelathini Mwezi: Novemba Mwaka: Elfu mbili na tisa Saa: Niliamza zoezi saa nne usiki na nilimaliza saa tano usiku Hali ya hewa: Leo kulikuwa na nzuri mbaya. Kuna theluji. Mavazi: Nilipokuwa ninafanya mazoezi nilivaa shati, suruali, na viatu Chakula: Leo nilikula ng’ombe, ndizi, tambi, na nafaka nyingi Leo nilinywa maji tu Leo nilipooga mwili mzima Hisi: Leo ninagonjwa Somo la Ishirini na Tatu Maswali : 1. Wakati wa arusi watu wa pwani wana desturi wa kufanya karamu na kuwaalika watu. 2. Wenye arusi hutoka watu. 3. Watu mia tano hudhura karamuni. 4. Wakati wa karamu, watu hula wali wa biriani. 5. Wapigaji ngoma hufanya kupiga ngoma na kucheza. Tafsiri : 1. All the students were here yesterday. Wanafunzi wote walikuwako hapa jana.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2. There aren’t any students here today. Hakuna wanafunzi wo wote hapa leo. 3. He will have them tomorrow. Atavikuwa na kesho. 4. They should not close their books now. Afadhali wasisindika vitabu vyake sasa. 5. Is Juma here? No, there is no one here at all. Juma yuko hapa? Hapana, Hakuna ye yote hapa. 6. It is possible that he will eat the whole banana. Inawezekana atakula ndizi yote. 7. They are preparing all the bananas. Wanaandaa ndizi zote. 8. He has the trays of cooked rice. Anazo sahani za wali. 9. He had it yesterday. Nilikuwa nayo jana. 10. Do you have any children? Yes, I have three of them. Una watoto wote? Ndiyo, Ninao watatu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern