{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Somo la Kumi na Tisa

Somo la Kumi na Tisa - Somo la Kumi na Tisa Jina Eric Siku...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Somo la Kumi na Tisa Jina: Eric Siku: Alhamis Tarehe: Tano Mwezi: Novemba Mwaka: Elfu mbili na tisa Saa: Niliamza zoezi saa sita usiki na nilimaliza saa saba usiku Hali ya hewa: Leo kulikuwa na nzuri Mavazi: Nilipokuwa ninafanya mazoezi nilivaa shati, suruali, na viatu Chakula: Leo nilikula ndizi, nyama, pilau, na wali Leo nilinywa maji tu Leo nilipooga mwili mzima Hisi: Leo ninahisi nzuri sana Tafsiri: Children in the whole world usually like to listen to stories. In the lands of East Africa children also usually like to be given stories. Each ethnic group has its stories. These stories usually teach the kids history and tribal customs. In addition, many stories are to teach them pleasant manners, and to teach them the meaning of life: there is goodness together with badness, intelligence and stupidity, even love and hatred. The distribution of stories was the road of earlier to teach children these matters of life; they were a big part of knowledge of children of long ago. The distribution of stories was like school of long ago.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Somo la Kumi na Tisa - Somo la Kumi na Tisa Jina Eric Siku...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online