Товари, тоÐ&sup2

Товари, тов

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 7 Товари, товарні марки, упаковка, послуги. 1. Товар і основні види його класифікації. 2. Поняття товарної марки. 3. Значення маркування і упаковки товару. 4. Поняття послуги для клієнтури. 5. Рішення відносно товарного асортименту. [1] З поняттям „товар” тісно пов’язано поняття „товарна одиниця” – це відокремлена цілісність, яка характеризується показниками величини, маси, розмірності, ціни та іншими параметрами. При створенні товарної одиниці розробку ідеї потрібно сприймати на трьох рівнях. Основним є рівень товару по задуму , на який дається відповідь на питання що на справді має придбати покупець, адже за природою будь-який товар — це послуга в упаковці, засіб для вирішення якоїсь проблеми. Споживачу пропонується не стільки товар, скільки властивості цього товару. Розробнику потрібно перетворити товар за задумом в товар в реальному виконанні , який, як правило, повинен мати такі характеристики: Рівень якості Набір властивостей Специфічне оформлення Марочна назва Оригінальна упаковка І на завершення, розробник має передбачити надання додаткових послуг та вигод, що разом складають товар з підкріпленням . Основні види класифікації товарів: За ступенем довговічності або матеріального обсягу товари поділяються на такі групи: Товари довгострокового використання — матеріальні вроби, які як правило, витримують багаторазове використання;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Товари, тов

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online