��.01 - �коном&

��.01 - �коном& - 1(2...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ТЕМА 1 „ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ” (2 год.) ЛЕКЦІЯ 1 „Економіка як об’єкт моделювання” Основний шлях дослідження системи – це побудова моделі. Моделювання – процес, за допомогою якого дослідник прагне зрозуміти певні аспекти реального життя. Модель не є точною копією реальності, а є спрощеним її варіантом, узгодженим із задачами дослідника. Один і той же об'єкт залежно від цілей дослідження може мати різні моделі [П1]. Наприклад, в грі «Дочки матері» моделлю людини є лялька, при випробуванні парашута -мешок з піском (100 кг), при випробуванні протиударних засобів в автомобілі – ватяний макет з великим числом датчиків. .. [П1] З моделями ми часто зустрічаємося в звичайному житті, можливо, не підозрюючи, що це моделі. Приклади: карта доріг – полегшує пошук пункту призначення і кращого шляху до нього; модель літака або автомобіля – наочно демонструє вид створюваного зразка і призначена для проведення випробувань; манекен – використовується для демонстрації одягу; курс «Економікс» – представляє набір простих моделей, що описують окремі елементи економічної системи. [П1] Рисунок 1.1 – Ілюстрація визначення моделі [Б1]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Моделювання як метод дослідження має альтернативу. Це – словесний або «вербальний» аналіз, що оперує довільними категоріями з розпливчатими результатами, які важко оцінити. Однак основним недоліком даного методу є те, що не користуючись математичними символами, дослідник часто заплутується в словесних визначеннях і робить внаслідок цього помилкові висновки, виявлення яких іноді коштує величезної праці [П1]. Рисунок 1.2 – Приклади обману зору [Б1]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

��.01 - �коном& - 1(2...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online