ЛК.02 - Концеп&Nti

ЛК.02 - Концеп&Nti

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ТЕМА 2 „КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ” (2 год.) ЛЕКЦІЯ 2 „Концептуальні засади математичного моделювання економіки” У загальному вигляді модель можна визначити як умовний образ (спрощене зображення) реального об'єкту (процесу), який створюється для глибшого вивчення дійсності. Спосіб дослідження будь-яких явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови та аналізу їх моделей називається моделюванням . Необхідність моделювання обумовлена складністю, а порою і неможливістю прямого вивчення реального об'єкту (процесу). Ці моделі відображають істотні властивості реального об'єкту (процесу), хоча насправді дійсність значне змістовніше і багатше. [?] Таким чином, процес моделювання являє собою дослідження об'єктів пізнання на їхніх моделях – побудову й вивчення моделей реально існуючих предметів й явищ. Можливість поширювати накопичений досвід на інші системи, що мають той або інший ступень подібності до первісної системи, універсалізація знання приходить із агрегуванням і систематизацією відомостей про досліджуваний об'єкт. Саме на цьому рівні стає у нагоді методологія економіко-математичного моделювання, тобто галузь знань, що досліджує передумови, принципи, структуру, логічну організацію, засоби й методи застосування формальних математичних методів до дослідження й вирішення проблем функціонування, управління й розвитку економічних систем. Це дозволяє сформулювати наступне визначення. [Т1] Економіко-математична модель математичне відображення економічного процесу або економічної системи, що використовується під час дослідження замість об'єкту-оригіналу – економічної системи – з метою
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

ЛК.02 - Концеп&Nti

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online