ЛК.03 - Основн&Ntil

ЛК.03 - Основн&Ntil

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ТЕМА 3 „ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ” (2 год.) ЛЕКЦІЯ 3 „Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки ” 3.1 Поняття часового ряду Соціально-економічні процеси найчастіше спостерігаються у вигляді ряду послідовних, розташованих у хронологічному порядку значень того чи іншого показника. Спостереження над деяким явищем, характер якого змінюється в часі, породжує впорядковану послідовність, що називається часовим рядом . У кожен момент часу (або часовий інтервал) значення досліджуваної величини, що є числовою характеристикою явища, може формуватися під сукупною дією великого числа чинників як випадкового, так і невипадкового характеру. Зміна умов розвитку явища веде до ослаблення дії одних чинників і посилення інших і кінець кінцем до варіювання ознаки, що вивчається, в часі. Динамічний ряд це сукупність спостережень одного показника, впорядкованих залежно від значень іншого показника, що послідовно зростають або спадають. Часовий ряд ( time series ) це ряд динаміки, впорядкований за часом, або сукупність спостережень економічної величини в різні моменти часу. Характерним для часового ряду n y y y y 2 1 , = є те, що порядок в послідовності n t t t 2 1 , є суттєвим для аналізу, тобто час виступає як один з визначальних чинників. Це відрізняє часовий ряд від випадкової вибірки , де індекси служать лише для зручності ідентифікації. Складовими ряду спостережень є числові значення показника, які називають рівнями ряду , та моменти або інтервали часу, до яких належать рівні. Часовий ряд (ЧР) можна записати у стислому вигляді:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
t y , n t ,..., 2 , 1 = , де t – рівновіддалені моменти спостережень (година, доба, місяць, рік
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 14

ЛК.03 - Основн&Ntil

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online