ЛК.05 - Прогноз&Nti

ЛК.05 - Прогноз&Nti

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ТЕМА 4: «МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРЕНД-СЕЗОННИХ ПРОЦЕСІВ» ЛЕКЦІЯ 5 «Прогнозування тенденції на основі згладжування часових рядів» 5.1 Методи соціально-економічного прогнозування Прогноз – науково обґрунтоване судження стосовно можливих станів об’єкта в майбутньому, альтернативні шляхи й терміни їх здійснення. Прогноз має випадковий характер, та оскільки він будується на підставі аргументованих наукових уявлень про стан і розвиток об’єкта, здійснення його є доволі ймовірним. Самі розробники прогнозу оцінюють його як очікуваний, імовірний стан об’єкта в майбутньому. Процес розроблення прогнозів називають прогнозуванням . Об’єктом соціально-економічного прогнозування є соціально- економічні процеси (СЕП) – тобто сукупність економічних і соціальних процесів формування та функціонування соціально-економічної системи, які характеризують динаміку зміни її параметрів на певному рівні господарювання. Завданням соціально-економічного прогнозування , з одного боку, є з’ясування перспективи найближчого або віддаленішого майбутнього, вважаючи на реальні процеси сьогодення, а з іншого — сприяння розробленню оптимальних програм і планів економічного та соціального розвитку об’єкта, що має ґрунтуватися на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку прийнятого рішення з позицій його наслідків у прогнозованому періоді.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Необхідність прогнозування розвитку тієї чи іншої ситуації, майбутніх змін тих чи інших обставин, ставить нас перед непростою проблемою вибору конкретного методу прогнозування.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 19

ЛК.05 - Прогноз&Nti

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online