ЛК.08 - Основні Ð&d

ЛК.08 - Основні Ð&d

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ТЕМА 5 «АЛГОРИТМІЧНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ» (4 год.) ЛЕКЦІЯ 8 «Основні аспекти алгоритмічного (імітаційного) моделювання» 8.1 Загальні положення та основні поняття алгоритмічного (імітаційного) моделювання Як зазначалося в попередньому матеріалі, за однією з класифікаційних ознак математичні моделі можна класифікувати як аналітичні, імітаційні (алгоритмічні) та комбіновані. При аналітичному моделюванні для опису процесів функціонування системи використовуються системи рівнянь або нерівностей. При цьому для використання аналітичного моделювання часто йдуть на спрощення первісної моделі, щоб мати можливість вивчити ті властивості системи, що цікавлять дослідника. Чисельний метод проведення аналітичних розрахунків має назву методу статистичних випробувань або методу Монте-Карло. З розвитком обчислювальної техніки і дискретного аналізу дедалі ширшого розвитку та використання набувають алгоритмічні (імітаційні) моделі. При алгоритмічному моделюванні описується процес функціонування системи в часі, при чому імітуються елементарні явища, що складають процес, із збереженням їх логічної структури та послідовності протікання в часі. Алгоритмічні моделі, так як і аналітичні, можуть бути детерміновані та стохастичні. В останньому випадку в моделі за допомогою датчиків випадкових чисел імітується дія невизначених та випадкових факторів. Такий метод отримав назву методу статистичного моделювання . На сьогоднішній день даний метод вважається найбільш ефективним методом дослідження складних систем, а часто і єдиним практично 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

ЛК.08 - Основні Ð&d

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online