ЛК.09 - Генерува

ЛК.09 - Генерува

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ЛЕКЦІЯ 9 « Генерування випадкових величин та аналіз вихідних даних» 9.1 Моделювання випадкових подій 9.1.1 Моделювання простої події. Моделювання випадкових подій полягає у відтворенні факту появи чи непояви випадкової події відповідно до заданої ймовірності. Нехай має місце подія А , імовірність настання котрої дорівнює Р ( А ). Оберемо за допомогою датчика випадкових чисел, що мають рівномірний закон розподілу на інтервалі (0;1), деяке число ξ і визначимо ймовірність того, що ξ < Р ( А ): ∫ ∫ = = = < ) ( ) ( ). ( ) ( )) ( ( A P A P A P dx dx x f A P P ξ Отже, ймовірність попадання випадкової величини ξ в інтервал (0; Р ( А )) дорівнює величині Р ( А ). Тому, якщо під час розіграшу число потрапило в цей інтервал, то слід вважати, що відбулася подія А . Протилежна подія ( A ) відбудеться з імовірністю (1- Р ( А )) у тому разі, коли ξ ≥ Р ( А ). Процедура моделювання простої події в імітаційній моделі описується алгоритмом, схему якого подано на рис. 9.1 (ГВЧ( ξ ) – генератор випадкових чисел ξ , що відповідають рівномірному закону розподілу на інтервалі (0; 1)). Ні Так Оператор 2 2 Оператор 1 1 ГВЧ (ξ) Відбулась подія « А » Відбулась подія « Ā » Вхід ξ < Р ( А ) Вихід 1 Рисунок 9.1 – Моделювання простої події Оператор 1 звертається до генератора випадкових чисел, який генерує випадкове число ξ . Оператор 2 здійснює перевірку умови ξ < Р ( А ). Якщо вона виконується, вважається, що відбулася подія А . У протилежному разі вважається, що відбулася протилежна подія ( A ). ПРИКЛАД Імовірність появи події А у кожному випробуванні дорівнює Р( А )=0,75....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

ЛК.09 - Генерува

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online