ЛК.10 - МетодолÐ

ЛК.10 - МетодолÐ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ТЕМА 6 „РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ” (6 год.) ЛЕКЦІЯ 10 «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГІВ» Анотація Актуальність проблеми рейтингового оцінювання. Концепція рейтингового управління. Умови ефективного застосування процедур рейтингового управління. Методологічні основи формування рейтингів. Основні підходи формування рейтингів. Система оцінювання та її основні складові. Основні типи змінних, використовуваних при аналізі інформації. 10.1 Актуальність побудови рейтингу економічних систем У зв'язку зі складністю одночасного контролю великої кількості різноманітних показників у фінансово-економічному аналізі значного поширення набули процедури комплексної оцінки, на підставі яких може обчислюватися рейтинг як узагальнена оцінка діяльності економічної системи (ЕС). Під рейтингом розуміють комплексну характеристику ЕС згідно з певною шкалою, де значення рейтингу - це елемент лінійно напівупорядкованої множини. Застосування рейтингу дозволяє швидко й ефективно вибирати ділового партнера, приймати адекватні управлінські рішення, унаслідок чого у світовій практиці широко поширені рейтинги підприємств, банків, інвестиційних фондів, страхових компаній. Слід зазначити, що в умовах нестабільного фінансового ринку України, проблема коректного визначення положення об’єкта здобуває особливу важливість. В українській практиці вже існують деякі методики побудови банківських рейтингів, однак, досить невелика історія їхнього застосування вже знає досить прикладів невірного оцінювання. Практично всі подібні помилки пов'язані з недосконалістю оцінної системи, на основі якої вироблялося ранжування....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

ЛК.10 - МетодолÐ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online