ЛК.11 - Система &Nti

ЛК.11 - Система &Nti

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ЛЕКЦІЯ 11 «Система формування зведеного рейтингу на основі експертного підходу» Анотація Методи одержання якісних оцінок. Методи одержання кількісних оцінок. Вибір результуючих відносин переваги. Метод латентно- структурного аналізу. Метод суми переваг. Вибір переваг за ранговими оцінками. 11.1 Основні типи шкал та методи отримання експертної інформації Експертні оцінки в даний час в українській практиці є найбільш розповсюдженим способом одержання й аналізу якісної інформації щодо функціонування об'єктів. Успішне застосування даного методу залежить від багатьох факторів, у тому числі і від досконалості математичного апарата, за допомогою якого здійснюється аналіз і обробка експертної інформації. Відповідно до цього, на первісному етапі формування рейтингу необхідно розробити оцінну систему, в яку буде включатися шкала, що дозволяє відповідно до використовуваної технології одержувати необхідну інформацію. Якщо в аналізі виправдане застосування переважно якісних оцінок переваги критеріїв, або метою аналізу є розбивка сукупності на класи по тим або інших ознаках, то доцільно використовувати методи парних і множинних порівнянь, ранжирування або класифікацію. Якщо характер аналізованої інформації такий, що доцільно одержати чисельні оцінки порівняльної переваги критеріїв, необхідно визначити шкалу, на підставі якої об'єкти будуть оцінюватися. Наголосимо, що у визначенні оцінок експертним способом, окрім похибки, яка вноситься браком інформації щодо досліджуваного об'єкта і недостатньою компетентністю експертів, можливою є похибка іншого роду, яка зумовлена зацікавленістю експертів у результатах, що неминуче відіб'ється на достовірності оцінювання....
View Full Document

This document was uploaded on 12/13/2009.

Page1 / 21

ЛК.11 - Система &Nti

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online