ЛК.12 - Формува&ETH

ЛК.12 - ФормуваÐ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
підходу» Анотація Балансовий підхід до побудови рейтингу. Метод "ідеального підприємства". Модифіковане зважене середньогеометричне (мультиплікативний підхід). Метод "однорідних класів". Метод "еталонної групи". Застосування математичного моделювання для формування підсумкового рейтингу. Другим принциповим підходом до формування рейтингових оцінок є балансовий метод – побудова рейтингу на основі даних публічної звітності об’єктів. Основу його складають математичні і математико-статистичні методи аналізу даних. По суті, сукупність даних методів дозволяє порівнювати й упорядковувати об’єкти на основі деякого, що не піддається вимірові властивості. При цьому загальне представлення про ступінь прояву даного латентного (тобто не піддається безпосередньому вимірові) показника складається як результат взаємодії цілого ряду часток, що піддаються вимірові характеристик, від яких залежить в остаточному підсумку досліджувана властивість. Існує кілька методів побудови латентного показника на основі даних балансу, що дозволяють врахувати всі основні сторони діяльності комерційного об’єкту. 12.1 Метод "ідеального об’єкта". Даний метод заснований на використанні фінансових коефіцієнтів. На первісному етапі дослідження вибирається набір коефіцієнтів, що визначають характеристики та властивості об’єкту. Для кожного коефіцієнта призначають норматив, що відповідає ідеальному об’єктові. На нормативні співвідношення накладаються експертні ваги в такий спосіб, щоб виходила шкала (як правило в такому випадку використовується 100-бальна шкала). 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

ЛК.12 - ФормуваÐ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online