{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

СР.02-КласифіÐ&

СР.02-КласифіÐ&

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема: "Класифікація математичних моделей за різними ознаками" Математичні моделі, використовувані в економіці, можна підрозділяти на класи по ряду ознак, що відносяться до особливостей моделює мого об’єкта, мети моделювання і використовуваного інструментарію. 1. По загальному цільовому призначенню: е теоретико-аналітичні – вивчення загальних властивостей і закономірностей економічних процесів. е прикладні – рішення конкретних економічних задач аналізу, прогнозування і керування. Вони дають можливість оцінити параметри функціонування конкретного економічного об’єкта і сформулювати рекомендації для прийняття практичних рішень. 2. По ступеню агрегування об’єктів: е макроекономічні моделі – описують економіку як єдине ціле, зв’язуючи між собою укрупнені матеріальні та фінансові показники. е мікроекономічні – відносяться до розвитку окремих товарних ринків і до поводження індивідуальних учасників (фірми чи споживача) на цих ринках. Мікроекономічні моделі описують взаємодію структурних і функціональних складових економіки або поводження окремої такої складової в ринковому середовищі. Унаслідок розмаїтості типів економічних
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

СР.02-КласифіÐ&

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online