СР.03-ОсновнÑ

СР.03-ОсновнÑ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема: „Основні характеристики динаміки часового ряду” 1. Основні характеристики динаміки розвитку соціально- економічних процесів . Для аналізу соціально-економічних показників абсолютні рівні моментальних або інтервальних часових рядів, а також рівні середніх величин часто доводиться перетворювати на відносні величини. Найпоширеніші характеристики динаміки розвитку соціально-економічних процесів та їхні розрахунки наведено в табл. 3.4. Таблиця 3.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ЧАСОВОГО РЯДУ Характеристики Розрахункові формули 1. Абсолютний приріст k i i i y y y - - = 2. Коефіцієнт зростання k i i зp i y y K - = ) ( 3. Коефіцієнт приросту k i k i i np i y y y K - - - = ) ( 4. Темп зростання % 100 % 100 ) ( ) ( = = - зр i k i i зp i K y y T 5. Темп приросту % 100 ) ( ) ( - = зp i np i T T , або % 100 ) ( - = - - k i k i i np i y y y T 6. Середня арифметична n y y i = 7. Середня хронологічна = t t i y y 8. Середній абсолютний приріст k y y y k i i k - - = 9. Середній темп зростання 1 1 ) ( - = n y n y зр T 10. Середній темп приросту % 100 ) ( ) ( - = зp T np T Для визначення змін, що відбуваються з досліджуваним явищем, передусім обчислюють швидкість розвитку цього явища за часом. Показником швидкості слугує абсолютний приріст , який характеризує
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
величину зміни показника за інтервал часу між порівнюваними періодами й обчислюється за формулою: k i i i y y y - - = , (3.1) де t y і -й рівень часового ряду ( n i ,..., 3 , 2 = ); k — індекс початкового рівня; 1 ,..., 2 , 1 - = n k і може бути обраний будь- яким залежно від мети дослідження: за 1 = k отримують ланцюгові показники, за 1 - = i k отримують базові показники із базовим початковим рівнем ряду тощо. Точніше, швидкість зміни показника характеризує приріст за одиницю
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

СР.03-ОсновнÑ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online