СР.05-Викорис&

СР.05-Викорис&

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема: "Використання кривих зростання в соціально-економічних дослідженнях" 1. Дослідити особливості застосування типів кривих зростання, які найчастіше використовують у соціально-економічних дослідженнях. Види кривих зростання Для відображення економічних процесів існує велика кількість видів кривих зростання. Щоб правильно підібрати найдоцільнішу криву для моделювання й прогнозування економічного явища, необхідно знати особливості кожного виду кривих. Криві зростання описують різні тенденції економічних процесів, наприклад, життєвий цикл товару, процес нагромадження капіталу, маркетингові зусилля фірм тощо. В економічній практиці вже здобуто певний досвід і розроблено певні типи кривих, які найчастіше використовують у соціально-економічних дослідженнях. До таких кривих належать: поліноміальні, експоненціальні та S-подібні криві зростання. Поліноміальні криві зростання можна використовувати для апроксимації (наближення) та прогнозування економічних процесів, у яких майбутній розвиток не залежить від досягнутого рівня. Простіші поліноміальні криві зростання мають вигляд: t a a y t 1 0 + = (поліном першого ступеня), 2 2 1 0 t a t a a y t + + = (поліном другого ступеня), (5.11) 3 3 2 2 1 0 t a t a t a a y t + + + = (поліном третього ступеня) тощо. Поліноміальні моделі лінійні за параметрами. Параметри цих моделей (лінійної, квадратичної, полінома третього ступеня) мають такі економічні тлумачення: а 1 – лінійний приріст, а 2 – прискорення зростання, а 3 характеризує динаміку прискорення зростання.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Для полінома першого ступеня характерний постійний приріст. Якщо обчислити перші прирости за формулою 1 1 - - = t t t y y , t = 2, 3, . .., n , то вони будуть постійними величинами та дорівнюватимуть
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 12/13/2009.

Page1 / 9

СР.05-Викорис&

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online