СР.07-Способ

СР.07-Способ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Тема: "Способи комбінування прогнозів, одержаних за статистичними моделями одного класу" 1. Розглянути способи визначення вагових коефіцієнтів при комбінування прогнозів, одержаних за статистичними моделями одного класу (дисперсійно-коваріаційний та регресійний методи). Спосіб комбінування прогнозів, одержаних за статистичними моделями одного класу, породжує низку питань. Наприклад, які прогнози можуть об’єднуватися, якою має бути кількість прогнозів та процедура об’єднання тощо. Об’єднання прогнозів пов’язано з такими ускладненнями, як корельованість прогнозів, одержаних за різними моделями, властивість похибок прогнозу змінюватися із часом, зміщення комбінованого прогнозу тощо. Кожне з названих ускладнень потребує застосування спеціального підходу. Поки не розроблено єдиних правил, суб’єктивні судження дослідника є складовою прийняття рішення стосовно того, як комбінувати прогнози. Дисперсійно-коваріаційний метод....
View Full Document

This document was uploaded on 12/13/2009.

Page1 / 3

СР.07-Способ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online