{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

СР.08-Вибір вх&Nt

СР.08-Вибір вх&Nt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: САМОСТІЙНА РОБОТА "Вибір вхідних розподілів ймовірностей" 1. Дослідити основні характеристики та варіанти застосування розподілів ймовірностей, що найчастіше використовуються при імітаційному моделюванні [Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 847 с., с. 346-383]. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online