СР.09-Планува&E

СР.09-Планува&E

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
САМОСТІЙНА РОБОТА "Планування експерименту та методи оптимізації" 1. Планування експериментів за допомогою факторних планів. 2. Визначення факторів, що оптимізують вихідні показники моделі. 3. Оцінка вихідних показників при зміні вхідних факторів. [Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 12/13/2009.

Ask a homework question - tutors are online