{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

СР.10-Підгото

СР.10-Підгото

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
САМОСТІЙНА РОБОТА 10 «Підготовка вихідних даних для рейтингового оцінювання» 1. Сутність основних етапів та інструментарію статистичного аналізу даних, необхідних для рейтингового оцінювання [3, с. 188-211]. 2. Методи індивідуальної та колективної експертизи [5, с. 346-350]. Методи експертних оцінок використовують для аналізу об’єктів і проблем, розвиток яких цілком або частково не підлягає математичній формалізації, тобто для яких важко розробити адекватну модель. Це пояснюється: невизначеністю та складністю прогнозованих явищ; необхідністю кількісно оцінити події, для характеристики яких бракує необхідної інформації й чіткого знання тенденцій розвитку ситуації; необхідністю враховувати не тільки об’єктивні тенденції розвитку ситуації, а й реакцію учасників подій на рішення, що приймається. Типовими проблемами, які потребують проведення експертизи, є, зокрема такі: визначення мети розвитку об’єкта управління; прогнозування; розроблення сценаріїв; генерування альтернативних варіантів розв’язків; розроблення системи кількісних оцінок; визначення рейтингів тощо. У всіх цих випадках доводиться звертатися до думки експертів. Експерт — це компетентний фахівець із певного питання, чиї оцінки та судження з приводу об’єкта експертизи враховують під час прийняття рішення. Прогнозоване експертне оцінювання відбиває індивідуальні погляди фахівців стосовно перспектив розвитку об’єкта й ґрунтується на мобілізації фахового досвіду та інтуїції. Під експертизою розуміють проведення вимірювань певних характеристик об’єкта до прийняття рішення.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Сутність методу експертного оцінювання полягає в раціональній
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}