{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

СР.11-Аналіз Ð&mic

СР.11-Аналіз Ð&mic

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
САМОСТІЙНА РОБОТА 11 «Аналіз експертної інформації» 1. Розглянути методи оцінки рівня узгодженості думок експертів, їх активності та компетентності [5, с.350-357]. Оцінки відносної важливості характеризують: а) узагальнену думку групи експертів стосовно відносної важливості розвитку різних об’єктів; б) рівень узгодженості думок експертів; в) «активність» експертів (міра їхньої участі в оцінюванні різних об’єктів); г) компетентність експертів з кожного із запропонованих питань. Дані експертизи являють собою сукупність оцінок, наданих кожним експертом кожному з оцінюваних ним об’єктів. Ці оцінки виражають у балах (наприклад, від 0 до 100). 1. Показниками узагальненої думки експертів можуть бути: середнє статистичне значення Мі , величини оцінки певного i -го об’єкта (в балах). Його обчислюють за формулою , (11.1) де x ij — оцінка і -го об’єкта j -м експертом; п — кількість експертів у групі. М і визначають для кожного із m об’єктів експертизи. При цьому воно може коливатися у межах від 0 до 100 балів. Чим більше значення M i , тим вагомішим є об’єкт i. Частоту k 100 і максимально можливих оцінок (100 балів), отриманих за i- м напрямом досліджень, обчислюють за формулою: , (11.2) де п 100 і — кількість 100-бальних оцінок, наданих і -му об’єкту.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Цю величину розраховують для кожного з п напрямів досліджень, вона може коливатися у межах від 0 до 1. Нижня межа відповідає випадку, коли серед оцінок, одержаних i -м напрямом досліджень, немає максимально можливих (100 балів) оцінок, а верхня — випадку, коли всі оцінки, одержані i -м напрямом досліджень, є максимально можливими.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

СР.11-Аналіз Ð&mic

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online