Fono almanca.text-image

Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 966
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TTTTin 1 nmuı I M ımTTnnı i IM iCorresponöfnre Jnsntutf ALMANCA DERSLER LEHRSTÜCK EINS GÎRÎŞ FONO Correspondence Institute derslere başlarken sizlere bütün ça- lışmalarınızda başarılar diler. Derslere başlamadan önce Almancamn doğuşu, özellikleri ve öğrenimi konusunda bazı bilgiler vermeyi faydalı buluyoruz. Büyük uygarlık ve dünya dillerinden biri olup bugün 90 milyon kişi ta- rafından konuşulan Almanca, Germen dillerindendir. Önceleri değişik di- yalekler halinde görülen bu dil zamanımıza kadar çeşitli etkiler altında kal- mış, diğer dillerle temas ederek daima zenginleşmiş, imlâsı, telâffuzu, gra- meri büyük değişikliklere uğramıştır. Almancamn bugünkü şeklini alması için ilk adım Luther adlı bir papaz tarafından atılmıştır. Diyalekleri orta- dan kaldıran Luther'den sonra zamanla Latince ve Fransızca kelimeler de Almancadan çıkarılmıştır. Almanca gramer bakımından nispeten zor, buna karşılık telâffuzu çok kolay bir dildir. Cins isimlerin önünde erkek, dişi ve nötr olmak üzere üç çe- şit tarif harfi (Artikel) bulunur. Cümlede kelimelerin sıralanışı da Türkçe- dekinden farklıdır. Cümlede kelimeler arasındaki ilgi çeşitli ekler, takılar, sıfat, zamir, öntakılar ve zarflar gibi gramer araçlariyle anlatılır. Bütün bunlar Almancamn öğrenilmesi güç özellikleri değildir. Her dilin özellikleri vardır. Önemli olan bunları öğretmek için kullanılan metottur. Enstitümü- zün metodu sayesinde kolaydan zora doğru farkına varmadan gidecek, Al- mancamn, yaygın olan fikrin aksine hiç de öğrenilmesi güç bir dil olmadı- ğını bizzat göreceksiniz. — 2 — DERSLERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANAN ESASLAR Derslerin hazırlanmasında uygulanan esasları maddeler halinde sıra- lıyoruz: 1 — Kelime zenginliğini yavaş yavaş ve uygulamalı olarak arttırmak. ...
View Full Document