Fono Almanca.Text-image - TTTTin 1 nmuı I M ımTTnnı i IM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TTTTin 1 nmuı I M ımTTnnı i IM iCorresponöfnre Jnsntutf ALMANCA DERSLER LEHRSTÜCK EINS GÎRÎŞ FONO Correspondence Institute derslere başlarken sizlere bütün ça-lışmalarınızda başarılar diler. Derslere başlamadan önce Almancamn doğuşu, özellikleri ve öğrenimi konusunda bazı bilgiler vermeyi faydalı buluyoruz. Büyük uygarlık ve dünya dillerinden biri olup bugün 90 milyon kişi ta-rafından konuşulan Almanca, Germen dillerindendir. Önceleri değişik di-yalekler halinde görülen bu dil zamanımıza kadar çeşitli etkiler altında kal-mış, diğer dillerle temas ederek daima zenginleşmiş, imlâsı, telâffuzu, gra-meri büyük değişikliklere uğramıştır. Almancamn bugünkü şeklini alması için ilk adım Luther adlı bir papaz tarafından atılmıştır. Diyalekleri orta-dan kaldıran Luther'den sonra zamanla Latince ve Fransızca kelimeler de Almancadan çıkarılmıştır. Almanca gramer bakımından nispeten zor, buna karşılık telâffuzu çok kolay bir dildir. Cins isimlerin önünde erkek, dişi ve nötr olmak üzere üç çe-şit tarif harfi (Artikel) bulunur. Cümlede kelimelerin sıralanışı da Türkçe-dekinden farklıdır. Cümlede kelimeler arasındaki ilgi çeşitli ekler, takılar, sıfat, zamir, öntakılar ve zarflar gibi gramer araçlariyle anlatılır. Bütün bunlar Almancamn öğrenilmesi güç özellikleri değildir. Her dilin özellikleri vardır. Önemli olan bunları öğretmek için kullanılan metottur. Enstitümü-zün metodu sayesinde kolaydan zora doğru farkına varmadan gidecek, Al-mancamn, yaygın olan fikrin aksine hiç de öğrenilmesi güç bir dil olmadı-ğını bizzat göreceksiniz. — 2 — DERSLERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANAN ESASLAR Derslerin hazırlanmasında uygulanan esasları maddeler halinde sıra-lıyoruz: 1 — Kelime zenginliğini yavaş yavaş ve uygulamalı olarak arttırmak. İlerde, sık sık resimli metinlerle, öğretilen dersler ve kelimeler üzerinde ça-lışma imkânları sağlamak. 2 — Uygulama sahasında pek faydası olmayan uzun gramer izahların-dan mümkün mertebe kaçınmak. Bunun yanında, açık, kısa ve lüzumlu gra-mer bilgilerini bol örneklerle vermek. 3 — İlk derslerde dilin yapısını teşkil eden cümle kuruluşu ve önemli gramer konuları hakkında kısaca bilgi vererek ilerde ayni konuları daha geniş olarak tekrar ele almak. 4 — Öğrencilerin öğrendiklerini hemen uygulama sahasına koyarak hem öğrendiklerini daha sağlamlaştırmaları hem de durumlarım kontrol edebilmeleri için bol miktarda testler vermek. 5 — Derslerde öğretilenlere paralel olarak hazırlanmış hikâye kitap-ları gibi yardımcı yayınlarımızdan göndererek uygulama ve tekrarlama konusunda geniş imkânlar sağlamak....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 966

Fono Almanca.Text-image - TTTTin 1 nmuı I M ımTTnnı i IM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online