Page1 / 966

Fono Almanca.Text-image - TTTTin 1 nmu I M mTTnn i IM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon

Fono Almanca.Text-image - TTTTin 1 nmu I M mTTnn i IM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TTTTin 1 nmu I M mTTnn i IM iCorresponfnre Jnsntutf ALMANCA DERSLER LEHRSTCK EINS GR FONO Correspondence Institute derslere balarken sizlere btn a-lmalarnzda baarlar diler. Derslere balamadan nce Almancamn douu, zellikleri ve renimi konusunda baz bilgiler vermeyi faydal buluyoruz. Byk uygarlk ve dnya dillerinden biri olup bugn 90 milyon kii ta-rafndan konuulan Almanca, Germen dillerindendir. nceleri deiik di-yalekler halinde grlen bu dil zamanmza kadar eitli etkiler altnda kal-m, dier dillerle temas ederek daima zenginlemi, imls, telffuzu, gra-meri byk deiikliklere uramtr. Almancamn bugnk eklini almas iin ilk adm Luther adl bir papaz tarafndan atlmtr. Diyalekleri orta-dan kaldran Luther'den sonra zamanla Latince ve Franszca kelimeler de Almancadan karlmtr. Almanca gramer bakmndan nispeten zor, buna karlk telffuzu ok kolay bir dildir. Cins isimlerin nnde erkek, dii ve ntr olmak zere e-it tarif harfi (Artikel) bulunur. Cmlede kelimelerin sralan da Trke-dekinden farkldr. Cmlede kelimeler arasndaki ilgi eitli ekler, taklar, sfat, zamir, ntaklar ve zarflar gibi gramer aralariyle anlatlr. Btn bunlar Almancamn renilmesi g zellikleri deildir. Her dilin zellikleri vardr. nemli olan bunlar retmek iin kullanlan metottur. Enstitm-zn metodu sayesinde kolaydan zora doru farkna varmadan gidecek, Al-mancamn, yaygn olan fikrin aksine hi de renilmesi g bir dil olmad-n bizzat greceksiniz. 2 DERSLERN HAZIRLANMASINDA UYGULANAN ESASLAR Derslerin hazrlanmasnda uygulanan esaslar maddeler halinde sra-lyoruz: 1 Kelime zenginliini yava yava ve uygulamal olarak arttrmak. lerde, sk sk resimli metinlerle, retilen dersler ve kelimeler zerinde a-lma imknlar salamak. 2 Uygulama sahasnda pek faydas olmayan uzun gramer izahlarn-dan mmkn mertebe kanmak. Bunun yannda, ak, ksa ve lzumlu gra-mer bilgilerini bol rneklerle vermek. 3 lk derslerde dilin yapsn tekil eden cmle kuruluu ve nemli gramer konular hakknda ksaca bilgi vererek ilerde ayni konular daha geni olarak tekrar ele almak. 4 rencilerin rendiklerini hemen uygulama sahasna koyarak hem rendiklerini daha salamlatrmalar hem de durumlarm kontrol edebilmeleri iin bol miktarda testler vermek. 5 Derslerde retilenlere paralel olarak hazrlanm hikye kitap-lar gibi yardmc yaynlarmzdan gndererek uygulama ve tekrarlama konusunda geni imknlar salamak....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online