Convolution - Template Matching • Problemer med TM –...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Template Matching • Problemer med TM – Finder kun translation (x,y) – Hvis vi også vil finde rotation samt skalering, så skal vi have mange templates (4 frihedsgrader) => det tager lang tid • Mulige løsninger – Fastsæt nogle af frihedsgraderne • Kendt afstand mellem kamera og objekt • Placere objektet således at rotation og/eller translation ikke er mulig, fx en flaske automat 31 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/20/2009 for the course ECE 506 taught by Professor Staff during the Fall '09 term at Clarkson University .

Ask a homework question - tutors are online