Ä°LK SOVYET JETLERÄ° VE JET MOTORLARI

Ä°LK SOVYET JETLERÄ° VE JET MOTORLARI -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İLK SOVYET JETLERİ VE JET MOTORLARI Sovyet/Rus havacılığı Batı Dünyası’ndaki gelişmelerden büyük ölçüde yararlanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin havacılıkta yaptığı büyük atılım kendi tasarım bürolarının çalışmalarıyla birlikte özellikle Almanya’dan getirdikleri teknik elemanlardan edindikleri ileri teknoloji sayesinde olmuştur. Bu sayededir ki Sovyetler Birliği havacılık endüstrisi büyük bir ivme kazanmış, zaman zaman Batı Dünyası’nın önüne dahi geçmiştir. II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaşın ilk yıllarında A.N.Tupolev ve A.Mikoyan gibi önde gelen Sovyet tasarımcıları sık sık Alman havacılık kuruluşlarını ziyaret ediyor, protipleri ve üretim teknolojilerinin inceliyordu. Bu ziyaretlerin birinde Junkers şirketi gizli Alman projelerini de içeren bir özel bir gezi organize etmişti. Bu özellik Ruslar’ın aklında iyice kalmış olmalı ki savaş sonrasında Junkers’in Bernburg’daki fabrikası hemen sökülmüş, olduğu gibi Rusya’ya taşınmış, 1. No.lu Uçak Fabrikası adı altında Kubishev’de tekrar kurulmuştu. Rus teknisyenlerinden meydana gelen OKB-1 (1) de Junkers’in bu Rusya’daki yeni fabrikasında çalışmalara başlamıştı. Bununla da yetinmeyen Sovyetler Birliği yöneticileri, 22 ve 23 Ekim 1946’da tarihin en büyük teknolojik göçünü (ve Batı’nın birçok yüzkarasından birini) gerçekleştirdiler. Ekseriyeti Junkers ve BMW şirketlerinden olan (ve Batı’nın birçok yüzkarasından birini) gerçekleştirdiler....
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 3

Ä°LK SOVYET JETLERÄ° VE JET MOTORLARI -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online