A - Gaz Trbinleri Terimler Szl A AIR CHARGING SYSTEM Hava...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü AIR CHARGING SYSTEM Hava doldurma sistemi: Çevrimin basınç seviyesini yükseltmek için kullanılan sistemdir.Yarı kapalı çevrimli bir gaz türbininde, çevrime basınçlı hava temininde kullanılan sistemdir. Kapalı çevrim gaz türbininde, doldurma sistemi çevrimin basınç seviyesini kontrol etmek suretiyle motor güç kabiliyetini kontrol eder. AIR INTAKE Hava alığı: Akış yönünde kesit alanını genişleterek akışkanın sahip olduğu kinetik enerjiyi statik basınç enerjisine dönüştüren, havanın motora girerken içinden ilk olarak geçtiği alandır. AXIAL FLOW TURBINE Eksenel Akışlı Türbin: Çalışma akışkanının genel akış doğrultusunun makine eksenine paralel olduğu türbindir. 1 A
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü AXIAL FLOW COMPRESSOR Eksenel akışlı kompresör: Çalışma akışkanının genel akış yönünün eksenel olduğu kompresördür.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 6

A - Gaz Trbinleri Terimler Szl A AIR CHARGING SYSTEM Hava...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online