{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

B - Gaz Trbinleri Terimler Szl B BLOW-OFF VALVE Tahliye...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü BLOW-OFF VALVE Tahliye vanası: Yüksek basınçlı akışı hızla düşüren vana veya diğer cihazdır. BRAYTON CYCLE Brayton Çevrimi: Genellikle gaz türbinlerinde kullanılır.Üç eleman içerir: gaz kompresörü, karışım odacığı(yanma odası) ve genleştirici(türbin). Kompresörde izantropik sıkıştırma, karışım odacığında sabit basınçta ısı alışverişi, genleştiricide ise izantropik genişleme olur(ideal durumda). h BYPASS DUCT Nakil kanalı: Türbo fan tipi motorlarda havanın motor çekirdeğinden geçmeden baypasatlamasına imkan veren dairesel bir kanaldır. 1 B
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü BACK WORK RATIO Geri iş oranı: Net işin brüt işe oranı olarak tanımlanan, gaz türbini performansını belirleyen karakteristiklerden biridir. compressor turbine W W BWR = k k P P T T BWR 1 1 2 1 3 ) / ( / - = BYPASS AIR Baypas Hava: Türbofan tipi gaz türbini sistemlerinde havanın bir kısmı difüzörden sonra
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

B - Gaz Trbinleri Terimler Szl B BLOW-OFF VALVE Tahliye...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online