C - Gaz Trbinleri Terimler Szl C CONTROL SYSTEM Kontrol...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü CONTROL SYSTEM Kontrol Sistemi: Gaz türbininin bütün çalışma konumlarında durumunu, kontrol etmek, korumak, izlemek ve rapor etmek için kullanılan genel bir sistemdir. CLOSED CYCLE GAS TURBINE Kapalı çevrimli gaz türbini: Kompresörden sisteme giren gazların türbin çıkışında rejenerasyon ile tekrar sisteme dahil edilen gaz türbini türüdür. COMBINED CYCLE Kombine çevrim: Gaz türbinlerinin ve buhar türbinlerinin birlikte kullanıldığı; yüksek verim ve güç elde etmek amaçlı buharlı, rejeneratörlü şekilleri olan periyodik bir prosestir. 1 C
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü COGENERATION Kojenerasyon: Basit çevrimde sadece elektrik üreten bir gaz türbininde sistemden dışarıya atılacak ısı enerjisinin de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin %70-90 aralığında değerlendirildiği birleşik-ısı güç sistemlerine denir. COMPRESSOR Kompresör: Sürekli akış halinde olan akışkanı sıkıştırarak büyük bir basınç artışı sağlayan ve akışkanın sıcaklığını arttıran mekanik bir aygıttır. COMBUSTION CHAMBER Yanma odası: Yüksek sıcaklıktaki gazları elde etmek için hava (O 2 ) ve yakıt karışımı ile yanmayı gerçekleştiren motorun bir parçasıdır. 2 C
Background image of page 2
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü COOLER Soğutucu: Türbinden çıkan yüksek sıcaklıktaki gazları dışarıdan sağlanan bir soğutma suyu ile soğutan bir cihazdır. CARNOT CYCLE Karnot çevrimi: 1824 yılında Fransız bilim adamı Carnot tarafından bulunan, sıcak gazın tersinir izotermal genişlemesi, gazın adyabatik genişlemesi, soğuk gazın tersinir izotermal sıkıştırılması ve gazın adyabatik sıkıştırılması ile meydana gelen ısı makinelerinin ideal çevrimi olarak kabul edilen periyodik bir prosestir. COMPRESSOR TURBINE Kompresör Türbin: Çok milli bir sistemle, bir veya daha çok kompresörü tahrik eden türbindir. 3 C
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü COMPRESSOR CASING Kompresör mahfazası: Kompresörün sabit parçalarını, destekleyen ve konumlandıran kompresör ünitesinin sabit silindirik yapısıdır. COMPRESSOR WHEEL Kompresör çarkı: Kompresör kademesinin disk ve palelerini içeren dönen kısmıdır. COMPRESSOR BLADE Kompresör palesi: Çalışma akışkanının kompresör ekseni boyunca döndürüldüğü etkili bir akış geçitinin bitişik kenarlarını oluşturan, dış yüzeyleri kanatçık - biçiminde olan parçadır. 4 C
Background image of page 4
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü COMPRESSOR ROTOR Kompresör rotoru: Kompresörün bütün dönen parçalarını kapsayan döner kısmıdır. COMPRESSOR DISK
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 19

C - Gaz Trbinleri Terimler Szl C CONTROL SYSTEM Kontrol...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online