{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

D - Gaz Trbinleri Terimler Szl DUAL-FUEL SYSTEM ift yakt...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü DUAL-FUEL SYSTEM Çift yakıt sistemi: Gaz ve/veya sıvı yakıt gibi iki farklı yakıtın yanmasını gaz türbininde gerçekleştiren sistemdir. DE HALLER NUMBER De Haller sayısı: Rotordaki bağıl akışın yavaşlaması dolayısıyla aerodinamik performans ile ilgili bir karakteristiktir. 1 5 , 1 w w Haller De = DRAG Direnç: Hareket eden nesneye etkiyen haca direnci. 1 D
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü DRAG DIVERGENCE MACH NUMBER Sürükleme Kuvvetinin Aniden Arttığı Mach Sayısı: Üst yüzey şok dalgasının oluşturduğu akım ayrılması nedeniyle sürükleme kuvveti aniden artmaya başlar. Ducted Fan: Silindirik bir boruya pervane takılmış tahrik tertibidir. Kanal, pervane ucundaki itki kayıplarını önler ve airfoil şeklinde kesit alanına sahipse ek itki de sağlar. Ducted fan tertibi aircraft, airboat ve hovercraft’larda kullanılır. DIFFUSER Difüzör: Termodinamik olarak açık bir sisteme girişte akışkanın karakteristiklerini control
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}