D - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü DUAL-FUEL SYSTEM...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü DUAL-FUEL SYSTEM Çift yakıt sistemi: Gaz ve/veya sıvı yakıt gibi iki farklı yakıtın yanmasını gaz türbininde gerçekleştiren sistemdir. D DE HALLER NUMBER De Haller sayısı: Rotordaki bağıl akışın yavaşlaması dolayısıyla aerodinamik performans ile ilgili bir karakteristiktir. w1,5 De Haller = w1 DRAG Direnç:Hareket eden nesneye etkiyen haca direnci. 1 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü D DRAG DIVERGENCE MACH NUMBER Sürükleme Kuvvetinin Aniden Arttığı Mach Sayısı: Üst yüzey şok dalgasının oluşturduğu akım ayrılması nedeniyle sürükleme kuvveti aniden artmaya başlar. Ducted Fan: Silindirik bir boruya pervane takılmış tahrik tertibidir. Kanal, pervane ucundaki itki kayıplarını önler ve airfoil şeklinde kesit alanına sahipse ek itki de sağlar. Ducted fan tertibi aircraft, airboat ve hovercraft’larda kullanılır. DIFFUSER Difüzör: Termodinamik olarak açık bir sisteme girişte akışkanın karakteristiklerini control etmek için dizayn edilmiş olan mekanik bir aygıttır. Difüzör genelde lüle ile birlikte kullanılır ve sisteme giren akışkanın hızını azaltır. 2 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü D DIRECT DRIVE Motordan gelen gücü bir azalmaya uğratmadan çeken mekanizmadır. Artan verim, azalan gürültü, daha uzun ömür ve düşük dönme hızlarında elde edilebilen yüksek moment değerleri direct drive teknolojisinin avantajları arasındadır. DIVERGING NOZZLES Iraksak Lüleler: Akışın yönünde dardan genişe değişen kesit alanına sahip lülelerdir. Ses altı akışlarda akışkanın hızını azaltırlar fakat, ses hızı ve supersonic akışlarda akşı hızlandırırlar. DEFLECTION ANGLE Sapma Açısı: Akışkanın toplam yön değiştirme açısıdır. Akış giriş açısının çıkış açısına oranıdır 3 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü D 4 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü D 5 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 5

D - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü DUAL-FUEL SYSTEM...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online