E - Gaz Trbinleri Terimler Szl E EXHAUST DUCT Egzoz kanal:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü EXHAUST DUCT Egzoz kanalı: Çalışma akışkanını gaz türbininden atmosfere veya ısı geri kazanım cihazına veya bir ön soğutucuya ileten kanal veya boru bağlantısıdır. ENCLOSURES Mahfazalar: Personeli korumak, yangınlar ve muhtemel ses seviyesini düşürmeyi de içeren dış etkenlerden donanımı korumak için kullanılan bariyerlerdir. EXTERNAL COMBUSTION GAS TURBINE Dıştan yanmalı gaz türbini: Yanmanın bir dış bölümde gerçekleşerek, ısının çalışma akışkanına iletildiği gaz türbinidir. 1 E
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü ERICSSON CYCLE Ericsson çevrimi: Brayton çevriminde ara ısıtma ve ara soğutmaların sayıları arttırılarak çevrimin iki sabit basınç ve iki sabit sıcaklık arasında oluyormuş gibi düşünüldüğü termodinamik bir prosestir. EJECTOR NOZZLE Püskürtücü Lüle: İkincil bir hava akışı ve sıkıştırılmış-yay petalleri aracılığı ile fiili bir lülenin oluşmasına imkan veren basit, güvenilir bir lüle tipidir. EQUIVALENT SHAFT HORSEPOWER ( ESHP )
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 7

E - Gaz Trbinleri Terimler Szl E EXHAUST DUCT Egzoz kanal:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online