F - Gaz Trbinleri Terimler Szl FUEL CONTROL SYSTEM Yakt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü FUEL CONTROL SYSTEM Yakıt kontrol sistemi: Gaz türbini yanma odasına/odalarına uygun miktarda yakıt sağlamak için kullanılan sistemdir. FUEL FLOW CONTROL VALVE Yakıt debi kontrol vanası: Son yakıt ölçme elemanı olarak çalışan gaz türbinine giren yakıt miktarını kontrol eden vana veya diğer bir cihazdır. FUEL SHUT-OFF VALVE Yakıt kapama vanası : Faal yanma sistemine bütün yakıt akışını derhal kesen cihazdır. 1 F
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
FUEL TREATMENT EQUIPMENT Yakıt işleme donanımı: Yakıttan zararlı bileşenleri (katı parçacıklar, vanadyum, sodyum, kurşun, vernik vb.) işleyen ve/veya atan donanımdır. FUEL SUPPLY SYSTEM Yakıt besleme sistemi: Gaz türbinine yakıtı tedarik eden sistemdir. Bu sistem, yakıt sevk pompaları, günlük tanklar, ana yakıt pompası, akış ayırtıcıları, yalıtım vanaları vb. .den oluşabilir. FUEL INJECTION PUMP
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 8

F - Gaz Trbinleri Terimler Szl FUEL CONTROL SYSTEM Yakt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online