G - Gaz Trbinleri Terimler Szl GAS TURBINE Gaz Trbini:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Trbinleri Terimler Szl GAS TURBINE Gaz Trbini: Kendi iinde bir kompresr altrarak elde edilen yksek scaklkta ve basntaki yanma gazlarnn yanmasn salayan ve bu yanma gazlarn kullanp harekete geerek enerji elde eden trbin trdr. GAS TURBINE POWER PLANT Gaz trbini enerji santrali: Kullanlabilir biimde enerji retmek iin gerekli olan gaz trbini motoru ve tm esas donanmlardr. GAS GENERATOR Gaz jeneratr: Bir sisteme veya serbest g trbinine basn altnda stlm gaz reten gaz trbini paralar nitesidir. 1 G Gaz Trbinleri Terimler Szl GOVERNING SYSTEM Dzenleyici sistem: Hz, scaklk, basn, g kts, tepki, boluk gibi kritik parametreleri kontrol eden kontrol elemanlar ve cihazlardr. GAS TEMPERATURE CONTROLLER Gaz scakl kontrol sistemi: nceden ayarlanm trbin scaklk seviyesini elde etmek iin, yakt kontrol sistemi veya hava ktlesel debisini (deiken geometrik...
View Full Document

Page1 / 8

G - Gaz Trbinleri Terimler Szl GAS TURBINE Gaz Trbini:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online