G - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü GAS TURBINE Gaz...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü GAS TURBINE Gaz Türbini: Kendi içinde bir kompresörü çalıştırarak elde edilen yüksek sıcaklıkta ve basınçtaki yanma gazlarının yanmasını sağlayan ve bu yanma gazlarını kullanıp harekete geçerek enerji elde eden türbin türüdür. GAS TURBINE POWER PLANT Gaz türbini enerji santrali: Kullanılabilir biçimde enerji üretmek için gerekli olan gaz türbini motoru ve tüm esas donanımlarıdır. GAS GENERATOR Gaz jeneratörü: Bir sisteme veya serbest güç türbinine basınç altında ısıtılmış gaz üreten gaz türbini parçaları ünitesidir. 1 G Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü GOVERNING SYSTEM Düzenleyici sistem: Hız, sıcaklık, basınç, güç çıktısı, tepki, boşluk gibi kritik parametreleri kontrol eden kontrol elemanları ve cihazlarıdır. GAS TEMPERATURE CONTROLLER Gaz sıcaklığı kontrol sistemi: Önceden ayarlanmış türbin sıcaklık seviyesini elde etmek için, yakıt kontrol sistemi veya hava kütlesel debisini (değişken geometrik...
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 8

G - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü GAS TURBINE Gaz...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online