H - Gaz Trbinleri Terimler Szl H HEAT EXCHANGER Is...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü HEAT EXCHANGER Isı değiştirici: Farklı sıcaklıktaki ve birbirinden katı cidar ile ayrılan iki akışkanın arasında ısı alışverişi olmasına imkan veren bir cihazdır. HEATER Isıtıcı: Kompresörden çıkan düşük sıcaklıktaki gazları dışarıdan sağlanan bir ısı kaynağı yardımı ile akışkanın sıcaklığını arttıran bir cihazdır. . HIGH-PRESSURE TURBINE Yüksek Basınç Türbini: Çok türbinli bir gaz türbin motorunda genleşme işlemindeki ilk türbindir. 1 H
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HIGH PRESSURE COMPRESSOR Yüksek basınç kompresörü: Çok kompresörlü gaz türbini motorunda sıkıştırma işlemindeki son kompresördür. HEADER Kollektör: Çok sayıdaki ısı değiştirici tüp veya levhadan akışkanı toplayarak basınç ihtiva eden yapıdır. HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR Isı geri kazanımlı buhar jeneratörü: Gaz türbin motorundan çıkan, nispeten büyük hacimli ve düşük sıcaklıktaki egzoz gazlarının verimli kullanımını sağlamak için tasarlanmış buhar jeneratörüdür. 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 7

H - Gaz Trbinleri Terimler Szl H HEAT EXCHANGER Is...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online