I - Gaz Trbinleri Terimler Szl INTAKE AIR FILTER Hava giri filtresi Havadan gelen kat ve/veya svlarn byk paralarn ayran cihazdr I INTERCOOLED GAS

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü INTAKE AIR FILTER Hava giriş filtresi: Havadan gelen katı ve/veya sıvıların büyük parçalarını ayıran cihazdır. INTERCOOLED GAS TURBINE CYCLE Ara soğutmalı gaz türbini çevrimi: En az iki kademeden oluşan gaz türbinlerinde, alçak basınç kompresöründen çıkan gazın bir ara soğutucu yardımıyla soğutularak net işin arttırılmasını sağlayan periyodik bir prosestir. INTERNAL COMBUSTION GAS TURBINE İçten yanmalı gaz türbini: Yanmanın çalışma akışkanının içinde gerçekleştiği gaz türbinidir. 1 I
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INLET GUIDE VANES Giriş kılavuz kanatçıkları: Birinci kademe hareketli palelerin önünde yer alan ve değiştirilebilir özellikteki dönmeyen paleler grubudur. IGNITION EQUIPMENT Ateşleme Donanımı: Gaz türbininin yanma bölümünde yanmayı başlatan donanımıdır. IRIS NOZZLE İris Lülesi: Püskürtücü lüleye oranla daha yüksek bir performans elde eden üst-üste getirilmiş hidrolik olarak ayarlanan petallerden meydana gelen daha karmaşık bir lüle tipidir. 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 7

I - Gaz Trbinleri Terimler Szl INTAKE AIR FILTER Hava giri filtresi Havadan gelen kat ve/veya svlarn byk paralarn ayran cihazdr I INTERCOOLED GAS

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online