J - Gaz Trbinleri Terimler Szl J JET ENGINES Uak motorlar...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü JET ENGINES Uçak motorları: Temel olarak bir hava alığı, kompresör, yanma odası, türbin ve lüleden meydana gelen türbo fan, türbo şaft veya türboprop çeşitleri var olan yüksek hızdaki yanma gazları ve
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Ask a homework question - tutors are online