K - Gaz Trbinleri Terimler Szl KEROSENE Kerozen JetB JP4...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü KEROSENE à Kerozen : JetB – JP4 adlı, aşırı yanıcı özelliklere sahip, askeri jetlerde ve yolcu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online