K - Gaz Trbinleri Terimler Szl KEROSENE Kerozen : JetB JP4...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü KEROSENE à Kerozen : JetB – JP4 adlı, aşırı yanıcı özelliklere sahip, askeri jetlerde ve yolcu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online