{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L - Gaz Trbinleri Terimler Szl L LUBRICATION SYSTEM Yalama...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü LUBRICATION SYSTEM Yağlama sistemi : Yatak ve diğer yağlanan cihazlara yağlama yağını uygun şekilde sağlayan tüm sistemdir. LOW-PRESSURE TURBINE Alçak Basınç Türbini: Çok türbinli gaz türbin motorlarında genleşme işlemindeki son türbindir. LOW PRESSURE COMPRESSOR Alçak basınç kompresörü: Çok kompresörlü bir gaz türbin motorunda, sıkıştırma işlemindeki ilk kompresördür. 1 L
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü LOWER EMISSIONS COMBUSTOR Düşük emisyonlu yanma bölümü: Azot oksitlerin oluşumunu azaltmak için yanma odası tepkime bölgesinde sıcaklığı düşürmek için tasarlanmış yanma bölümüdür. LOW BYPASS TURBOFAN Düşük nakilli türbofan: Baypas oranı genellikle 1’den küçük olan, egzoz
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

L - Gaz Trbinleri Terimler Szl L LUBRICATION SYSTEM Yalama...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online