L - Gaz Trbinleri Terimler Szl L LUBRICATION SYSTEM Yalama...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü LUBRICATION SYSTEM Yağlama sistemi : Yatak ve diğer yağlanan cihazlara yağlama yağını uygun şekilde sağlayan tüm sistemdir. LOW-PRESSURE TURBINE Alçak Basınç Türbini: Çok türbinli gaz türbin motorlarında genleşme işlemindeki son türbindir. LOW PRESSURE COMPRESSOR Alçak basınç kompresörü: Çok kompresörlü bir gaz türbin motorunda, sıkıştırma işlemindeki ilk kompresördür. 1 L
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü LOWER EMISSIONS COMBUSTOR Düşük emisyonlu yanma bölümü: Azot oksitlerin oluşumunu azaltmak için yanma odası tepkime bölgesinde sıcaklığı düşürmek için tasarlanmış yanma bölümüdür. LOW BYPASS TURBOFAN Düşük nakilli türbofan: Baypas oranı genellikle 1’den küçük olan, egzoz
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 3

L - Gaz Trbinleri Terimler Szl L LUBRICATION SYSTEM Yalama...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online