M - Gaz Trbinleri Terimler Szl MULTI SHAFT GAS TURBINE ok...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü MULTI SHAFT GAS TURBINE Çok milli gaz türbini: İki veya daha fazla türbin elemanının birbirinden mekanik olarak bağımsız döndüğü gaz türbinidir. MOBILE GAS TURBINE Hareketli gaz türbini: Sabit enerji kaynağı olarak kullanılan fakat kolaylıkla hareket ettirilebilen gaz türbinidir. MAIN GEAR Ana dişli: Gaz türbin çıkış mili hızını artırmak veya azaltmak maksadıyla kullanılan dişlilerdir. 1 M
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü MATRIX Matriks: Reaktif ısı değiştiricisinde, sırasıyla ısıyı emen ve çalışma akışkanına veren malzemedir. MULTI-SHAFT TYPE COMBINED CYCLE Çok milli bileşik çevrim: Çevrim yararlı güç çıkışının birden fazla milden alındığı birleşik çevrimdir. MIXED TURBOFAN ENGINE Karışık Türbofan Motoru: Türbofan motorundaki bypass kanalından ve motor çekirdeğinden yol alan akışın karıştığı Türbofan motor tipidir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

M - Gaz Trbinleri Terimler Szl MULTI SHAFT GAS TURBINE ok...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online