N - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü N NOZZLE Lüle:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü N NOZZLE Lüle: Akış yönünde kesit alanını daraltarak akışkanın sahip olduğu statik basınç enerjisini kinetik enerjiye dönüştüren, akışkanın bir nevi akış özelliklerini düzenleyen bir cihazdır. NORMAL SHOCK WAVE Normal Şok Dalgası: Akış yönüne dik ve ses üstü akış ile ses altı akış arasında oluşan şok dalgalarına denir. NOZZLE EFFICIENCY Lüle Verimi: Akışın izantropik olması durumunda lüle çıkışndaki gerçek kinetik enerjinin, oluşacak kinetik enerjiye oranıdır. V22a / 2 h01 − h2 a ηn = 2 = V2t / 2 h01 − h2t 1 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü N NORMAL SHOCK Normal Şok :Iraksayan kısmın belli bir noktasında şok oluşur (mach sayısı ile ilgili). Ön ve arka kısımların şartlarını bilmek önemlidir. Şoklar gövdenin bir yerine çarparsa, o bölgeyi kesip atar. Çok incedirler ( < mm ) NON- MIXED EXHAUST TURBINEKarışmayan Egzoz Gazlı Türbin :Bypass kanalından gelen hava, core bölümü ile temasa girmeden atılır.Core bölümünün lülesi ayrı, Bypass kanalının lülesi ayrıdır. Aralarında karışmayı engelleyici separatörler bulunabilir. NET WORKNet iş:Türbin işinden kompresöre verilmesi gereken işi çıkarınca elde edilen iş. Pv diyagramında grafik içinde kalan alan bize net işi verir. 2 Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü N NOxBu terim azotun oksidlenmiş her hali için kullanılır. Özeelikle doğalgazın yanması sonucu meydana gelen ekzotermik reaksiyon sonucu ortaya çıkar. 3 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 3

N - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü N NOZZLE Lüle:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online