{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

N - Gaz Trbinleri Terimler Szl N NOZZLE Lle Ak ynnde kesit...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü NOZZLE Lüle: Akış yönünde kesit alanını daraltarak akışkanın sahip olduğu statik basınç enerjisini kinetik enerjiye dönüştüren, akışkanın bir nevi akış özelliklerini düzenleyen bir cihazdır. NORMAL SHOCK WAVE Normal Şok Dalgası: Akış yönüne dik ve ses üstü akış ile ses altı akış arasında oluşan şok dalgalarına denir. NOZZLE EFFICIENCY Lüle Verimi: Akışın izantropik olması durumunda lüle çıkışndaki gerçek kinetik enerjinin, oluşacak kinetik enerjiye oranıdır. t a t a n h h h h V V 2 01 2 01 2 2 2 2 2 / 2 / - - = = η 1 N
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü NORMAL SHOCK Normal Şok : Iraksayan kısmın belli bir noktasında şok oluşur (mach sayısı ile ilgili). Ön ve arka kısımların şartlarını bilmek önemlidir. Şoklar gövdenin bir yerine çarparsa, o bölgeyi kesip atar.
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}