O - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü OVER TRIP DEVICE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü OVER TRIP DEVICE Aşırı hız kesme cihazı: Rotor hızı önceden ayarlanmış bir değere ulaştığında, aşırı hız korumasını derhal faaliyete geçiren kontrol veya kesme elemanıdır. OVER-TEMPERATURE PROTECTIVE DEVICE Aşırı sıcaklık koruma cihazı: Önceden ayarlanan bazı en yüksek kritik sıcaklık sınırlarının/sınırlarının kontrol sistemi elemanı/ elemanlarıdır. OVER TEMPERATURE DETECTOR Aşırı sıcaklık detektörü: Sıcaklığın önceden ayarlanan bir değere ulaştığında, uygun yükseltici veya dönüştürücüler vasıtasıyla, aşırı sıcaklık koruma sistemini derhal faaliyete geçiren ve doğrudan sıcaklığa hassas temel duyar elemanıdır. 1 O Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü OPEN CYCLE GAS TURBINE Açık çevrimli gaz türbini: Kompresörden sisteme giren gazların türbin çıkışında sistemi terk ettiği gaz türbini türüdür....
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 4

O - Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü OVER TRIP DEVICE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online