P - Gaz Trbinleri Terimler Szl P PROTECTION SYSTEM Koruma...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü PROTECTION SYSTEM Koruma sistemi : Gaz türbinini kontrol sistemini kapsamayan yangın koruma sistemi gibi bütün tehlikelerden koruyan sistemdir. PROPELLER Pervane: Uçak, gemi ve denizaltı gibi taşıtların akışkan içerisinde hareketini sağlamak amacıyla merkezcil milinin etrafındaki bıçaklarını döndürerek itki gücünü oluşturan alete denir. POWER TURBINE Güç Türbini: Jeneratör gazlarıyla tahrik edilen, gaz türbininde bağımsız bir mil boyunca çıkış gücü üreten türbindir. 1 P
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PLATE TYPE RECUPERATOR Levha tipli reküperatör: Isı aktarım yüzeyi bir seri düz levhadan oluşan ısı değiştiricidir. PRESSURE RATIO Basınç oranı: Gaz türbinlerinde kompresör çıkış basıncının kompresör giriş basıncına oranıdır. . 1 2 P P r p = PROPULSION EFFICIENCY Tahrik Verimi: Bir tahrik sisteminin tahrik verimi ; motor gücünün uçağa güç sağlamada ne kadar verimli kullanıldığının bir ölçüsüdür. Tahrik verimi, uçak gücünün ( itki x hız ) , motordan alınan güce oranıdır. 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

P - Gaz Trbinleri Terimler Szl P PROTECTION SYSTEM Koruma...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online