R - Gaz Trbinleri Terimler Szl REGENERATIVE GAS TURBINE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Trbinleri Terimler Szl REGENERATIVE GAS TURBINE CYCLE Rejeneratif gaz trbini evrimi: Kompresrden kan havann trbinden kan egzoz gazlar ve bir s deitiricisi yardmyla stld periyodik bir gaz trbini prosesidir. REHEATED GAS TURBINE CYCLE Ara stmal gaz trbini evrimi: En az iki kademeden oluan gaz trbinlerinde, yksek basn trbininden kan gazn bir ara stc yardmyla stlarak net iin arttrlmasn salayan periyodik bir prosestir. RADIAL FLOW TURBINE Radyal Akl Trbin: alma akkannn ilk ak dorultusunun makinenin dnme eksenine dik olduu trbindir. 1 R Gaz Trbinleri Terimler Szl ROTOR BLADE Rotor Palesi: Trbin disk veya rotoruna sabitlenmi paledir. RADIAL FLOW COMPRESSOR Radyal akl kompresr: alma akkannn genel ak ynnn radyal olarak da doru olduu kompresrdr. RECUPERATOR Rekperatr: Isnn bir akkandan dierine ayrc bir membran boyunca iletildii sabit (statik) s deitiricisidir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

R - Gaz Trbinleri Terimler Szl REGENERATIVE GAS TURBINE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online