{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

S - Gaz Trbinleri Terimler Szl S SINGLE SHAFT GAS TURBINE...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü SINGLE SHAFT GAS TURBINE Tek milli gaz türbini: Genleşmeyle elde edilen gücün, kompresöre mekanik olarak bağlanmış tek bir mil boyunca iletildiği ve böylece hepsinin uyum içinde döndüğü gaz türbinidir. STATIONARY GAS TURBINE Sabit gaz türbini: Kolaylıkla hareket ettirilemeyen ve sabit enerji kaynağı olarak kullanılan gaz türbinidir. STARTING EQUIPMENT İlk hareket donanımı: Ateşlemenin başlayıp kendi kendine dönme hızının elde edildiği yeterli hız seviyesine ulaşana kadar gaz türbin rotoruna ivme kazandıran torku temin eden parçalar grubudur. 1 S
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü SPEED GOVERNER Hız regülatörü: Kontrol edilen rotor veya milin dönüş hızını ayarlayan cihazdır SPEED CHANGER Hız değiştiricisi: Gaz türbininin çalışması esnasında, hız ve güç çıktısını değiştirmek için hız düzenleme sistemini ayarlayan cihazdır. SILENCER Susturucu: Gaz türbininden kaynaklanan gürültüyü azaltan genellikle egzoz çıkışına konuşlandırılan cihazdır. 2 S
Background image of page 2
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü STEAM/WATER INJECTION EQUIPMENT Buhar/su püskürtme donanımı: Güç arttırımı ve/veya emisyonun kontrolü maksadıyla çalışma akışkanına su ve/veya buhar püskürten donanımdır. STATIONARY BLADE Sabit Pale: Türbin lüle (nozul) grubuna sabitlenmiş paledir. STAGE Kademe: Hareketli bir pale sırasını takip eden lüle (nozul) sırasını kapsayan pale sıraları çiftidir. 3 S
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü SHELL AND TUBE RECUPERATOR Silindirik ve shell reküperatör: Isı aktarma yüzeyinin, silindirik tüplerden oluştuğu ısı değiştiricidir.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

S - Gaz Trbinleri Terimler Szl S SINGLE SHAFT GAS TURBINE...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online